Què cal fer en cas d’accident de treball

1. Acudiu preferentment al centre assistencial d’ Unió de Mútues més pròxim al lloc de l’accident.

2. Si no teniu un centre d’Unió de Mútues a prop, acudiu a qualsevol centre sanitari i contacteu amb nosaltres. A continuació, us informem del que heu de fer. No oblideu comunicar l’accident a Unió de Mútues al més aviat possible perquè puguem fer les gestions pertinents.

3. Per a la tramitació de la baixa i consultes posteriors, acudiu als nostres centres.

4. En cas de dubte, consulteu-nos. Posem al vostre servei una línia d’assistència les 24 hores del dia, a través de la qual us informarem ràpidament i de manera gratuïta davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692

Una vegada prestada l’assistència sanitària, poden donar-se dues situacions:

Que l’accidentat no causi baixa laboral

Aquesta situació suposa que l’accidentat pot incorporar-se al seu lloc de treball sense faltar un sol dia (exclòs el dia de l’accident).

El metge facultatiu d’ Unió de Mútues que ha prestat l’assistència sanitària emet el Certificat Mèdic d’Assistència Sense Baixa Laboral, que l’accidentat ha d’entregar a l’empresa per tal de justificar l’assistència rebuda.

Les empreses han de presentar mensualment a Unió de Mútues la relació d’accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica. (La no presentació d’aquestes relacions és considerada una infracció lleu sancionable per l’Autoritat Laboral).

Unió de Mútues n’ha de tornar segellades dues còpies, una per a l’empresa i una altra per al treballador.

Que l’accidentat causi baixa laboral

Aquesta situació es produeix quan l’accidentat no pot acudir al lloc de treball com a mínim durant un dia.

El metge facultatiu determina si passa a la situació de baixa laboral (sempre que les lesions s’hagin produït com a conseqüència d’un accident laboral).

En aquest cas s’entrega a l’accidentat un informe per a l’empresa en què s’informa de la seva situació. L’empresa ha d’entregar a Unió de Mútues el Comunicat d’Accident de Treball dins dels cinc dies hàbils següents a la data de l’accident o la de baixa si és posterior.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser sancionada per l’Autoritat Laboral.