Campanyes de la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball

Unió de Mútues està adherida a la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el treball, RESST. La RESST es va crear com a mecanisme de difusió i intercanvi d’informació a escala nacional en matèria de seguretat i salut en el treball. Aquesta Xarxa està administrada pel INSST i està constituïda per organismes i institucions sense ànim de lucre i de rellevància en matèria preventiva.

El nostre principal objectiu és fomentar la difusió i el coneixement de la informació en matèria de riscos laborals amb la finalitat de millorar les condicions de treball i garantir-la seguretat i salut dels treballadors mutualistes.

El càncer és la principal causa de mort relacionada amb el treball a la Unió Europea. No obstant això, la majoria dels casos de càncer d’origen laboral es poden evitar si s’apliquen correctament les mesures preventives establertes en la legislació. L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el treball (INSST) promou aquesta campanya dirigida als mutualistes, treballadors protegits i autònoms adherits.

Accedeix a la campanya