Pagament directe de la incapacitat temporal

Règim general (extinció del contracte)

Sol·licitud de pagament directe

Comunicació de dades al pagador

Certificat d’empresa

DNI/NIE en vigor

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Sol·licitud de pagament directe

Declaració de situació d’activitat (DSA)

Comunicació de dades al pagador

CC: comunicat de baixa

Rebut del mes anterior a la data de la baixa

DNI/NIE en vigor

Règim especial agraris compte aliè

Sol·licitud de pagament directe

Certificat d’empresa

Comunicació de dades al pagador

CC: Informe de bases de cotització de la TGSS dels 12 mesos anteriors a la baixa mèdica

DNI/NIE en vigor

Treballadors fixos-discontinus

Sol·licitud de pagament directe

Certificat d’empresa

Comunicació de dades al pagador

DNI/NIE en vigor

Representants de comerç

Sol·licitud de pagament directe

Certificat d’empresa

Comunicació de dades al pagador

DNI/NIE en vigor

Empleats de la llar

Sol·licitud de pagament directe

Certificat d’empresa

Comunicació de dades al pagador

DNI/NIE en vigor

Incompliment empresarial

Declaració jurada

Sol·licitud de pagament directe

Comunicació de dades al pagador

DNI/NIE en vigor

Empreses amb menys de 10 treballadors i més de 6 mesos de baixa

Sol·licitud de pagament directe

Comunicació de dades al pagador

Escrit de sol·licitud d’empresa

DNI/NIE en vigor

Artistes i professionals taurins

Sol·licitud de pagament directe

Comunicació de dades al pagador

Informe basis cotització de la TGSS dels 12 mesos anteriors a la baixa mèdica

DNI/NIE en vigor

Treballadors del mar

Sol·licitud de pagament directe

Certificat d’empresa

Comunicació de dades al pagador

DNI/NIE en vigor