Notícies

28/04/2020

Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19

En el BOE del dia d’avui, dimarts 28 d’abril, es publica l’Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

L’article 34 del Reial decret llei 11/2020 permet que les empreses i els treballadors per compte propi l’activitat del qual no es trobi suspesa en ocasió de l’estat d’alarma puguin sol·licitar a la TGSS una moratòria de sis mesos, sense interès, en el pagament de les aportacions empresarials a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta el període de meritació de la qual estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020, així com en el pagament de les quotes dels treballadors per compte propi el període de meritació del qual estigui comprès entre els mesos de maig i juliol de 2020.

Aquesta ordre ministerial determina les activitats econòmiques que podran acollir-se a ella, d’acord amb la vigent Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

119 (Altres cultius no perennes).

129 (Altres cultius perennes).

1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).

2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).

4322 (Lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat).

4332 (Instal·lació de fusteria).

4711 (Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentosos, begudes i tabac).

4719 (Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats).

4724 (Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats).

7311 (Agències de publicitat).

8623 (Activitats odontològiques).

9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).