Portal de transparència

informacionytransparencia

A Unió de Mútues entenem com a responsabilitat social la cerca de la satisfacció dels nostres grups d’interés i procurem, al mateix temps, un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible per tal de satisfer les necessitats del present sense comprometre les necessitats futures. Tot això en un marc de confiança, transparència i diàleg amb les persones i de millora contínua en la gestió.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.