Informació institucional i organitzativa

Què és una mútua?

Una mútua és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb el sistema de la Seguretat Social. És important conéixer que això implica:

  • Que els recursos econòmics que gestionen les mútues són fons públics de la Seguretat Social.
  • Que els excedents de les mútues reverteixen de nou al Fons de Reserva de la Seguretat Social i no constitueixen beneficis a repartir.
  • Que és la Seguretat Social, per tant, la que ens diu a les mútues què és el que podem i el que no podem fer.

La principal missió que la Seguretat Social encarrega a les mútues és la de gestionar les prestacions sanitàries (assistència mèdica) i econòmiques (cobrament de la baixa laboral) en els casos d’accident de treball i malaltia professional.

Per això, la denominació oficial de les mútues és “mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.


Missió

“UNIÓ DE MÚTUES, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social num. 267, és una associació d’empreses sense ànim de lucre que col·labora en la gestió de la Seguretat Social d’acord amb el que estableix la legislació vigent i presta els seus serveis a les empreses associades, als treballadors i a les treballadores per compte propi adherits i als treballadors i a les treballadores per compte d’altri protegits. Tot basant-se en un model de gestió de l’excel·lència i bon govern, contribuint d’aquesta manera a la millora de la salut del col·lectiu protegit i de la gestió de les prestacions econòmiques, en termes de sostenibilitat.”

Visió

“Ser percebuda com una mútua eficient que contribueixi a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, amb una gestió socialment responsable i respectuosa amb el principis de bon govern, referent en l’excel·lència dels serveis, i reconeguda per la satisfacció de les expectatives legítimes de tots els seus grups d’interès.”


Organigrama

La Junta General és l’òrgan principal de govern d’Unió de Mútues. Està integrada per tots els seus associats, tot i que només tenen dret de vot els qui estan al corrent en el compliment de les seues obligacions socials. Entre les seues competències principals hi ha el nomenament dels membres de la Junta Directiva, l’aprovació dels pressupostos i comptes anuals, la reforma dels estatuts o les fusions, absorcions o dissolucions.

La Junta Directiva s’encarrega del govern directe i immediat de l’entitat i li correspon la convocatòria de la Junta General i l’execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s’estableixin en els estatuts. Li corresponen també les facultats de representació de la Mutua. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració econòmica pel seu càrrec. L’estructura participativa d’Unió de Mútues es reforça amb la presència de representants sindicals en la Junta Directiva, en la seua qualitat d’empreses associades, cosa que fa que sigui l’única mútua d’Espanya que té aquesta participació.

Junta Directiva

Director Gerent

Comissió de Control i Seguiment

Comissió de Prestacions Especials

Normativa

Està subjecta al que disposa la Llei general de la Seguretat Social (text refós aprovat per RDL 1/1994, de 20 de juny), el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (RD 1993/1995, de 7 de desembre) i les seves disposicions d’aplicació i desenvolupament (entre aquestes últimes hi ha el RD 1622/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues i el RD 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació per les mútues).

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball)


Informe de bon govern d’Unió de Mútues