Normativa relativa a contractació pública

  • Llei 31-2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals.
  • ORDRE EHA-1220-2008, de 30 d’abril, per la qual s’aproven les Instruccions per operar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
  • Llei 15-2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3-2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
  • Llei 34-2010, de 5 d’agost, de modificació de les Lleis 30-2007, 31-2007 i 29-1998.
  • RD 3-2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
  • Directiva 2014-24-UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer, sobre contractació pública.
  • Directiva 2014-25-UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de Febrer, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors d’aigua, energia, transports i serveis postals.
  • Ordre HAP-2846-2015, de 29 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l’efecte de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2016.
  • Resolució de 16 de març de 2016, de la Direcció general del Patrimoni de l’Estat (Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa) – efecte directe Noves Directives.
  • Llei 9-2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.