Prestacions Covid-19 autònoms

INFORMACIÓ IMPORTANT: Nou Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms.

Cessament d’activitat d’autònoms. Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer.

A continuació es detallen les prestacions per als treballadors autònoms, recollides en el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer.

Llegeix atentament l’explicació i requisits de cadascuna de les indicades prestacions, perquè d’això depèn el formulari de sol·licitud que hauràs d’emplenar. Si es presenta una sol·licitud d’una prestació per error, l’única manera de poder accedir a presentar el formulari de sol·licitud correcte serà el desistiment de l’expedient iniciat i la presentació d’una nova sol·licitud.

Igualment, quan contestis a les preguntes del formulari de sol·licitud, comprova degudament que totes les respostes s’adeqüen a la realitat de la teva situació, ja que això pot donar lloc al reconeixement o denegació de la prestació sol·licitada.

Totes les resolucions de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per als treballadors autònoms tenen caràcter provisional. Unió de Mútues revisarà tots els expedients, comprovats tots els requisits necessaris per al reconeixement de la prestació, requerint en aquest moment la informació i documentació necessària.

1.- Exempció de l'obligació de cotitzar (Art. 1)

BENEFICIARIS
• Treballadors autònoms d’alta en RETA o a REMAR, que vinguessin percebent el 28 de febrer de 2022 alguna de les prestacions per cessament d’activitat previstes en els articles 10 i 11 del RDL 18/2021, de 28 de setembre.

REQUISITS
• Mantenir-se d’alta fins al 30 de juny de 2022.

QUANTIA
• Exempció del 90% de la cotització de març 2022.
• Exempció del 75% de la cotització d’abril 2022.
• Exempció del 50% de la cotització de maig 2022.
• Exempció del 25% de la cotització de juny 2022.

ICOMPATIBILITATS
• Amb la percepció de qualsevol prestació per cessament d’activitat.

2.- Prestació extraordinària per suspensió temporal de tota l'activitat a conseqüència d'una resolució de l'autoritat competent (com a mesura de contenció del COVID) (Art. 2)

REQUISITS
• Que una resolució de l’autoritat competent suspengui, com a mesura de contenció del COVID, totes les activitats que realitza l’autònom.
• Estar d’alta en RETA o a REMAR almenys 30 dies naturals anteriors a la resolució de suspensió.
• Trobar-se al corrent de pagament (o posar-se al corrent després de la invitació).
• Continuar d’alta durant el percebo de la prestació.

DURADA
• Si se sol·licita dins dels 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de la suspensió, es percep la prestació des de la data de la suspensió (o des de l’1 de març, si la suspensió fora prèvia). Si se sol·licita transcorregut aquest termini, es percep des del primer dia del mes següent al qual es presenti la sol·licitud. Finalitza la prestació l’últim dia del mes en què s’aixequi la suspensió o en tot cas el 30 de juny de 2022.

QUANTIA
• 70% de la base mínima de cotització de l’activitat.

INCOMPATIBILITATS
• Amb treball per compte d’altri que superi 1,25 SMI.
• Amb treball per compte propi.
• Amb percepció de rendiments de la societat amb l’activitat suspesa.
• Amb altres prestacions de SS, excepte les quals es vinguessin percebent i fossin compatibles amb l’activitat.
• Amb la percepció d’ajudes per paralització de flota.

Formulari

Prem sobre la imatge per a ampliar-la