Prestacions Covid-19 autònoms

INFORMACIÓ IMPORTANT: Nou Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.

Estem treballant en els formularis per a sol·licitar les prestacions per a autònoms regulades en el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball. En breu estaran disponibles. Gràcies per la comprensió.

Cessament d’activitat d’autònoms. Prestacions Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.

A continuació es detallen les prestacions per als treballadors autònoms, recollides en el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre.

Llegeix atentament l’explicació i requisits de cadascuna de les indicades prestacions, perquè d’això depèn el formulari de sol·licitud que hauràs d’emplenar. Si es presenta una sol·licitud d’una prestació per error, l’única manera de poder accedir a presentar el formulari de sol·licitud correcte serà el desistiment de l’expedient iniciat i la presentació d’una nova sol·licitud.

Igualment, quan contestis a les preguntes del formulari de sol·licitud, comprova degudament que totes les respostes s’adeqüen a la realitat de la teva situació, ja que això pot donar lloc al reconeixement o denegació de la prestació sol·licitada.

Totes les resolucions de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per als treballadors autònoms tenen caràcter provisional. Unió de Mútues revisarà tots els expedients, comprovats tots els requisits necessaris per al reconeixement de la prestació, requerint en aquest moment la informació i documentació necessària.

1.- PECANE 1.4. PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ D'ACTIVITATS Art. 9.

Prestació extraordinària per a aquells autònoms que a data 1 octubre o partir de la mateixa data vegin tancades o suspeses totes les seves activitats com a treballador autònom en virtut d’una resolució emesa per l’autoritat competent.

REQUISITS
• A partir de l’1 d’octubre de 2021, treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència de resolució adoptada per l’autoritat competent.
• Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
• Continuar d’alta mentre percebi la prestació.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Per al reconeixement de la prestació des de l’endemà a la data de la resolució que acorda el tancament, haurà de sol·licitar-se dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor del tancament.
• Si se sol·licita després d’aquests 21 dies, la prestació s’iniciarà des del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Si la resolució de suspensió és anterior a l’1 d’octubre de 2021 i no s’estigués percebent una altra prestació per suspensió, haurà de sol·licitar-se abans del 21 d’octubre i la prestació s’iniciarà des de l’1 d’octubre de 2021.
• Si amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2021 ja es vingués percebent prestació per suspensió, haurà de presentar-se nova sol·licitud abans del 21 d’octubre perquè la nova prestació es percebi des de l’1 d’octubre de 2021.
• La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de cinc mesos, finalitzant el dret a la mateixa l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la suspensió o el 28 de febrer de 2022 com a màxim.

BASE DE CÀLCUL
• 70% basi cotització mínima de la seva activitat.
• 40% si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat).

COTITZACIÓ
• Si se sol·licita dins dels 21 dies naturals: Exempt des del primer dia que tingui dret a percebre la prestació fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi la mesura.
• Si se sol·licita després dels 21 dies naturals: Exempt des del dia que tingui dret a la prestació.
• Si es tracta d’una resolució anterior a l’1 d’octubre i no estigués percebent una altra prestació per suspensió: Exempt des de l’1 d’octubre de 2021 fins a l’últim dia del mes següent al qual s’aixequi la mesura.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri quan els ingressos siguin superiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
• Amb el treball per compte propi.
• Amb percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat.
• Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
• Amb ajudes a la paralització de la flota (Treballadors de la MAR).

Formulari

2.- POECATA 5. CESSAMENT D'ACTIVITAT COMPATIBLE AMB TREBALL COMPTE PROPI. Art. 10.

Prestació extraordinària per a aquells autònoms que a data 30 de setembre del 2021 estiguessin percebent el Poecata IV (art. 7 RDL 11/2021) i compleixen amb tots els requisits establerts per a percebre aquesta prestació.

REQUISITS
• Estar percebent a 30 de setembre de 2021 el POECATA IV (art. 7 RDL 11/2021) i no haver esgotat els períodes de prestació de l’art. 338.1 LGSS, o complir amb requisits de les lletres a), b), d) i e) de l’art. 330.1 LGSS.
• Romandre d’alta i ingressar les cotitzacions mentre es cobra la prestació.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• En cas de tenir treballadors, estar al corrent en les seves obligacions laborals i de Seguretat Social.
• No tenir rendiments nets per compte propi en el tercer i quart trimestre de 2021 superiors a 8.070 €.
• Acreditar en el tercer i quart trimestre de 2021 reducció d’ingressos de més del 50% dels haguts en el tercer i quart trimestre de 2019.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals d’octubre de 2021, la prestació s’inicia l’1 d’octubre de 2021.
• Si se sol·licita del 22 d’octubre d’ara endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Aquesta prestació finalitza el 28 de febrer de 2022.

BASE DE CÀLCUL
• 70% de la seva base de cotització.
• 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat, si compatibilitza amb treball per compte d’altri.

COTITZACIÓ
• El treballador ha d’ingressar en TGSS la totalitat de les cotitzacions i la mútua li abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per CC.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri, si els ingressos nets per compte propi i els ingressos per compte d’altri conjuntament superen 2’2 vegades l’SMI i els ingressos per compte d’altri superen 1’25 vegades l’SMI.

Simulador per a comprovar el dret a la prestació

Formulari

3.- PECANE 2.4. RETA QUE NO PODEN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ DE L'ART. 10 RDL 18/2021 (ART. 11).

Prestació extraordinària per a aquells autònoms que a data 30 de setembre del 2021 estiguessin percebent el Poecata IV (art. 7 RDL 11/2021) o el Pecane 2.3 (art. 8 RDL 11/2021) i que no compleixen amb tots els requisits establerts per a percebre prestació del Art.10.

REQUISITS
• Estar percebent a 30 de setembre 2021 prestació de l’art. 7 o de l’art. 8 RDL11/2021.
• Estar afiliat i en alta abans de l’1 d’abril de 2020 i romandre en alta mentre es cobra la prestació.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• En cas de tenir treballadors, estar al corrent de les seves obligacions.
• Acreditar en el quart trimestre de 2021 reducció d’ingressos d’almenys el 75% dels haguts en el quart trimestre de 2019.
• Acreditar rendiments nets obtinguts en tercer i quart trimestre de 2021 inferiors al 75% del SMI en aquest període.

INICI I FI DE PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals d’octubre de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 d’octubre de 2021.
• Si se sol·licita del 22 d’octubre d’ara endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Finalitza el 28 de febrer de 2022.

BASE DE CÀLCUL PRESTACIÓ
• 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat.
• 40% de la base de cotització mínima de la seva activitat si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat).

COTITZACIÓ
• El treballador ha d’ingressar en TGSS la totalitat de les cotitzacions i la mútua li abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per CC.

INCOMPATIBILITATS
• Amb un altre treball per compte propi.
• Amb treball per compte d’altri.
• Amb percepció de rendiments procedents d’una societat.
• Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
• Amb ajudes a la paralització de la flota (Treballadors de la MAR)..

Formulari

4.- PETECATA 5. PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER A TREBALLADORS DE TEMPORADA Art.12.

Prestació extraordinària per a aquells treballadors autònoms o treballadors de la mar de temporada que hagin estat en situació d’alta i haver cotitzat com a únic RETA entre quatre i set mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que un mínim de 2 mesos s’hagin cotitzat entre els mesos d’octubre a desembre d’aquests anys.

REQUISITS
• Haver estat en situació d’alta i haver cotitzat com a únic RETA entre quatre i set mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que un mínim de 2 mesos s’hagin cotitzat entre els mesos d’octubre a desembre d’aquests anys.
• Que d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.
• No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el tercer i quart trimestre de l’any 2021.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• No haver obtingut durant el tercer i quart trimestre de 2021 uns ingressos nets que superin els 6.725 €.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals d’octubre de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 d’octubre de 2021.
• Si se sol·licita del 22 d’octubre d’ara endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Finalitza el 28 de febrer de 2022.

BASE DE CÀLCUL
• 70% de la base de cotització mínima de la seva activitat.

COTITZACIÓ
• No obligació de cotitzar.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri.
• Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
• Amb el treball per compte propi i percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat, si superen el tercer i quart trimestre de l’any 2021 els 6.725 euros.
• Amb ajudes a la paralització de la flota (Treballadors de la MAR).

Formulari

Prem sobre la imatge per a ampliar-la

Cessament d’activitat d’autònoms. Prestacions RDL 11/2021 de 27 de maig

A continuació es detallen les prestacions per als treballadors autònoms, recollides en el Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig.

Llegeix atentament l’explicació i requisits de cadascuna de les indicades prestacions, perquè d’això depèn el formulari de sol·licitud que hauràs d’emplenar. Si es presenta una sol·licitud d’una prestació per error, l’única manera de poder accedir a presentar el formulari de sol·licitud correcte serà el desistiment de l’expedient iniciat i la presentació d’una nova sol·licitud.

Igualment, quan contestis a les preguntes del formulari de sol·licitud, comprova degudament que totes les respostes s’adeqüen a la realitat de la teva situació, ja que això pot donar lloc al reconeixement o denegació de la prestació sol·licitada.

Totes les resolucions de les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat per als treballadors autònoms tenen caràcter provisional. Unió de Mútues revisarà tots els expedients, comprovats tots els requisits necessaris per al reconeixement de la prestació, requerint en aquest moment la informació i documentació necessària.

1.- PECANE 1.3. Art. 6. PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ D'ACTIVITATS

REQUISITS
• A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència de resolució adoptada per l’autoritat competent.
• Si es tracta de suspensió adoptada a partir de l’1 de juny de 2021, estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat.
• Si es tracta de suspensió adoptada abans de l’1 de juny de 2021, estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar amb anterioritat a la resolució de suspensió de l’activitat.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
• Continuar d’alta mentre percebi la prestació.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Per al reconeixement de la prestació des de l’endemà a la data de la resolució que acorda el tancament, haurà de sol·licitar-se dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor del tancament.
• Si se sol·licita després d’eixos 21 dies, la prestació s’iniciarà des del primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Si la resolució de suspensió és anterior a l’1 de juny de 2021 i no s’estigués percebent una altra prestació per suspensió, haurà de sol·licitar-se abans del 21 de juny i la prestació s’iniciarà des de l’1 de juny de 2021.
• Si amb anterioritat a l’1 de juny de 2021 ja es vingués percebent prestació per suspensió, haurà de presentar-se una nova sol·licitud abans del 21 de juny perquè la nova prestació es percebi des de l’1 de juny de 2021.
• La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos, i el dret a la mateixa finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la suspensió o el 30 de setembre de 2021 com a màxim.

BASE DE CÀLCUL
• 70% base cotització mínima de la seva activitat.
• 40% si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat).

COTITZACIÓ
• Si se sol·licita dins dels 21 dies naturals: Exempt des del primer dia que tingui dret a percebre la prestació fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura.
• Si se sol·licita després dels 21 dies naturals: Exempt des del dia que tingui dret a la prestació.
• Si es tracta d’una resolució anterior a l’1 de juny i no estigués percebent una altra prestació per suspensió: Exempt des de l’1 de juny de 2021 fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri quan els ingressos siguin superiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
• Amb el treball per compte propi.
• Amb percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat.
• Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
• Amb ajudes a la paralització de la flota (treballadors de la MAR).

PRÒRROGA. Disposició transitòria segona.
Els treballadors autònoms que, a 31 de maig de 2021, vinguessin percebent la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent, com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 contemplada en l’article 5 o en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, podran percebre la prestació prevista en l’article 6 d’aquest reial decret llei mentre l’activitat romangui suspesa i fins a l’últim dia del mes següent en el qual s’acordi l’aixecament de les mesures o fins al 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior.

2.- POECATA 4. CESE DE ACTIVIDAD COMPATIBLE CON TRABAJO CUENTA PROPIA. Art. 7

REQUISITS
• Estar percebent a 31 de maig de 2021 el POECATA III (art. 7 RDL 2/2021) i no haver esgotat els períodes de prestació de l’art. 338.1 LGSS, o complir amb requisits de les lletres a), b), d) i e) de l’art. 330.1 LGSS.
• Romandre d’alta i ingressar les cotitzacions mentre es cobra la prestació.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• En cas de tenir treballadors, estar al corrent en les seves obligacions laborals i amb la Seguretat Social.
• No tenir rendiments nets per compte propi superiors a 7.980€ en el segon i tercer trimestre de 2021.
• Acreditar en el 2n i 3r trimestre de 2021 reducció d’ingressos de més del 50% dels haguts en el 2n i 3r trimestre de 2019.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de juny de 2021, la prestació s’inicia l’1 de juny de 2021.
• Si se sol·licita del 22 de juny endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Aquesta prestació finalitza el 30 de setembre de 2021.

BASE DE CÀLCUL
• 70% de la seva base de cotització.
• 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat, si compatibilitza amb treball per compte d’altri.

COTITZACIÓ
• El treballador ha d’ingressar en TGSS la totalitat de les cotitzacions i la mútua li abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per CC.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri, si els ingressos nets per compte propi i els ingressos per compte d’altri conjuntament superen 2’2 vegades el SMI i els ingressos per compte d’altri superen 1’25 vegades el SMI.

Simulador per a comprovar el dret a la prestació

3.- PECANE 2.3. Art. 8. RETA QUE NO PODEN CAUSAR DRET A LA PRESTACIÓ DE L'ART. 7 RDL 11/2021

REQUISITS
• Estar percebent prestació de l’art. 6 o de l’art. 7 RDL 2/2021 a 31 de maig 2021.
• Estar afiliat i en alta abans de l’1 d’abril de 2020 i romandre en alta mentre es cobra la prestació.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• En cas de tenir treballadors, estar al corrent de les seves obligacions.
• Reducció d’ingressos per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021, respecte al primer trimestre de 2020, proporcionalment.
• Rendiments nets obtinguts en segon i tercer trimestre de 2021 inferiors a 6.650€.

INICI I FI DE PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de juny de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 de juny de 2021.
• Si se sol·licita del 22 de juny endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Finalitza el 30 de setembre de 2021.

BASE DE CÀLCUL PRESTACIÓ
• 50% de la base de cotització mínima de la seva activitat.
• 40% de la base de cotització mínima de la seva activitat si conviuen en un mateix domicili dos o més persones amb dret a prestació (fins a primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat).

COTITZACIÓ
• El treballador ha d’ingressar en TGSS la totalitat de les cotitzacions i la mútua li abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per CC.

INCOMPATIBILITATS
• Amb un altre treball per compte propi.
• Amb treball per compte d’altri.

4.- PETECATA 4. Art.9. PER CESSAMENT D'ACTIVITAT PER A TREBALLADORS DE TEMPORADA

REQUISITS
• Haver estat en situació d’alta i haver cotitzat com a únic RETA entre quatre i set mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que un mínim de 2 mesos s’hagin cotitzat entre els mesos de juny i setembre d’aquests anys.
• En cas d’haver estat d’alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, que aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.
• No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el segon i tercer trimestre de l’any 2021.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.
• No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns ingressos nets que superin els 6.650€.

INICI I FI PRESTACIÓ
• Si se sol·licita dins dels primers 21 dies naturals de juny de 2021, la prestació s’iniciarà l’1 de juny de 2021.
•Si se sol·licita del 22 de juny endavant, la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.
• Finalitza el 30 de setembre de 2021.

BASE DE CÀLCUL
• 70% de la base de cotització mínima de la seva activitat.

COTITZACIÓ
• No obligació de cotitzar.

INCOMPATIBILITATS
• Amb el treball per compte d’altri.
• Amb prestacions de la Seguretat Social que siguin incompatibles amb la seva activitat.
• Amb el treball per compte propi i percepció de rendiments procedents de la societat que ha suspès l’activitat, si superen el segon i tercer trimestre de l’any 2021 els 6.650€.
• Amb ajudes a la paralització de la flota (treballadors de la MAR).

Prem sobre la imatge per a ampliar-la