Neteja i desinfecció del material sanitari

Els coronavirus són virus embolicats per una capa lipídica el que els fa ser especialment sensibles als desinfectants d’ús habitual. És important comprovar en la fitxa tècnica dels productes utilitzats el nivell viricida i que compleixen amb la norma UNEIX 14476.

Es recomana que :

  • El material no crític (fonendoscopi, tensiòmetre, termòmetre…) sigui d’ús exclusiu per al pacient i es deixi a l’habitació.
  • El material que vagi a ser utilitzat posteriorment amb un altre pacient haurà de ser correctament netejat i desinfectat o esterilitzat, depenent de la mena de material de què es tracti, d’acord amb els protocols habituals del centre.
  • El material que serà reprocessat es transportarà a la zona de neteja en un contenidor tancat.
  • Els productes de neteja i desinfecció habitualment utilitzats en els centres sanitaris tenen capacitat suficient per a inactivar el virus.
  • No es requereixen productes especials.
  • Per al reprocessament del material, el personal utilitzarà l’equip de protecció individual d’ús habitual per als processos de neteja i desinfecció de material.