BONUS-Sistema d’incentius

El nou RD 231/2017, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, deroga l’anterior RD 404/2010 e introdueix una sèrie de millores en el sistema d’incentiu Bonus que faciliten que les empreses hi accedeixin:

  • Es pot accedir a l’incentiu Bonus només amb el compliment dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals, els índex de sinistralitat i el volum de cotització per contingències professionals.
  • El procés de reconeixement i abonament de l’incentiu és més àgil, eficaç i eficient, i també reduirà el tràmit administratiu.
  • El reconeixement és més objectiu i està centrat en el comportament de la sinistralitat de l’empresa en comparació amb la del sector al qual pertany.

L’Ordre que regula aquest Reial decret, Ordre ESS/256/2018, de 12 de març desenvolupa el RD 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

T’ajudem a preparar la campanya Bonus

Unión de Mutuas t’ajuda a preparar la pròxima campanya.

Per això posem a la teua disposició:

  • Un simulador, perquè comproves si la teua empresa compleix amb els índexs de sinistralitat i el volum de cotització per contingències professionals, abans de sol·licitar l’incentiu.
  • Una guia que et servirà d’ajuda a l’hora d’interpretar els criteris i facilitar-te tant la tramitació com la sol·licitud de l’incentiu.

Si no pogueres realitzar el tràmit telemàtic, ací disposes de la sol·licitud en paper, que podràs presentar en qualsevol centre d’Unión de Mutuas, una vegada hages verificat que compleixes amb els requisits.

Novetat: Aquesta campanya 2019, per a facilitar la gestió, podràs emplenar i presentar la sol·licitud a través de Mútua en línia (MOL). Si no disposes de MOL, pots sol·licitar un enllaç d’accés al qüestionari.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 15 d’abril i finalitza el 31 de maig.

Prepara la teua sol·licitud "Pas a pas"

En aquest apartat vos ajudem a saber de quina manera podeu complir amb els requisits per a la sol·licitud de l’incentiu i vos expliquem quina és la clau dels mateixos.


Unión de Mutuas posa a la teua disposició UN SIMULADOR* de càlcul de la prestació.


El resultat que s’obté està calculat amb la informació coneguda per Unió de Mútues i és ja el definitiu. En el cas que l’empresa tinga algun CCC associat a una altra mútua o entitat gestora, o si l’empresa ha estat durant el període d’observació associada a una altra mútua o entitat gestora, serà necessari conèixer aquesta informació per a tornar a calcular els índexs de sinistralitat amb totes les dades i obtenir així el valor definitiu, tant dels índexs com de l’incentiu, sempre que no existisquen discrepàncies amb els càlculs de la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.


Comproveu que compleius amb els requisits necessaris per accedir a l’incentiu abans de complimentar la sol·licitud

1- En les sol·licituds que es presenten en l’exercici 2019 es poden produir dos supòsits:

a) Empreses que durant el període d’observació han cotitzat a la Seguretat Social un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros.

Els períodes d’observació per a les sol·licituds que es presenten el 2019 per part de les empreses que es troben en aquest cas poden ser:

2018

2018-2017

2018-2017-2016

2018-2017-2016-2015.

b) Empreses que en un període d’observació de quatre exercicis naturals consecutius no hagen superat un volum de cotització per contingències professionals de 5.000 euros i hagen arribat a un volum mínim de 250 euros.

El període d’observació per a les sol·licituds de les empreses que es troben en aquest cas serà 2018-2015.

2-Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits dels índexs de sinistralitat general i extrema, que es fixen anualment en l’ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social.

3-Trobar-se al corrent de pagament en matèria de cotització a la Seguretat Social en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 31 de maig.

4-No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació (PO) per la comissió d’infraccions greus** o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social.

5-Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals que s’enumeren en els apartats 1 al 5 de l’annex I, reflectint-lo així en la declaració responsable inclosa en la pròpia sol·licitud.

6-Quan l’empresa tinga coneixement dels índexs de sinistralitat a que es refereix l’annex II, ha d’informar els delegats de prevenció sobre aquests índexs i la sol·licitud de l’incentiu.


Si l’empresa ha fet inversions en prevenció en el període d’observació, la quantia de l’incentiu s’incrementa.


Si es compleixen els índexs de sinistralitat, la quantia de l’incentiu serà del 5 % de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació.

Quan hi haja inversió per part de l’empresa en alguna de les accions complementàries de prevenció de riscos laborals recollides en els apartats 6 o 7 de l’annex I, s’ha de reconèixer un incentiu addicional del 5 % de les quotes per contingències professionals, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions complementàries.

 

*   Per poder accedir al simulador haureu de donar-se d’alta a Mutua On Line. Per això cal que disposeu d’un Número d’Autorització Red vigent i signar, de manera gratuïta, un nou contracte de Mutua On Line. En el cas de no disposar de Sistema Red vosteu d’adreçar a la vostra assessoria laboral perquè us facilite les claus d’accés. Vos recordem que només les empreses i els autònoms associats a Unión de Mutuas o assessories col·laboradores d’Unión de Mutuas podran accedir a Mutua On Line.

* *  Només es tindran en compte les resolucions sancionadores que hagen adquirit fermesa durant el PO i aquelles en les qulas el sol·licitant siga considerat responsable directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es prendran en consideració quan hagen estat reiterades durant el període d’observació. Hi haurà reiteració durant el PO quan el nombre d’infraccions greus passe de dos.

Poden sol·licitar i obtenir l’incentiu Bonus totes les empreses* que cotitzen a la Seguretat Social per contingències professionals, sempre que complisquen amb els requisits dins el període d’observació** estipulat.

Quin és el termini?

Des del 15 d’abril al 31 de maig, les empreses que desitgen optar a l’incentiu han de presentar la sol·licitud a la mútua que assumisca la protecció de les seues contingències professionals.

On presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’ha de presentar, acompanyada de la documentació complementària, telemàticament (a través de MOL o mitjançant enllaç URL sol·licitat). Excepcionalment es podrà presentar en qualsevol centre de la mútua que assumisca la protecció de les seues contingències professionals.

En el cas que l’empresa tinga protegides les contingències professionals dels seus treballadors per més d’una entitat gestora o mútua, ha de formular una única sol·licitud en aquella en la qual tinga la cobertura del seu codi de compte de cotització principal amb algun treballador en alta.

En el supòsit de realitzar més d’una activitat econòmica a efectes de cotització per accidents de treball i malalties professionals, les sol·licituds corresponents a cada activitat econòmica es faran a l’entitat gestora o mútua en la qual tinga la cobertura el codi de compte de cotització més antic d’aquesta activitat amb algun treballador en alta.

Documentació necessària

>  Formulari de sol·licitud de l’incentiu.

>  DNI del representant legal de l’empresa.

>  Poders d’aquest representant.

>  Certificat de titularitat del compte bancari beneficiari.

 

*    Es considera empresa el conjunt de tots els codis de compte de cotització (CCC) que corresponen al mateix CIF i que tinguen el mateix codi nacional d’activitat econòmica (CNAE).

**  És el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per assolir el volum mínim de cotització al qual es refereix l’article 2.1. a), que no hagen format part d’una sol·licitud anterior, amb un màxim de quatre exercicis.

Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, la mútua, una vegada examinades totes les peticions presentades i verificada la concurrència dels requisits assenyalats en l’article 2, elaborarà i remetrà a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social, fins al 15 de juliol de cada any, el corresponent informe-proposada no vinculant amb vista a la concessió o denegació de l’incentiu sol·licitat.

Comprovació per part de la Mutua

Esgotat el termini de presentació de sol·licituds, la Mutua, un cop examinades totes les peticions presentades i verificada la concurrència dels requisits assenyalats a l’article 2, elaborarà i remetrà a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, fins al 15 de juliol de cada any, el corresponent informe-proposta no vinculant amb vista a la concessió o denegació de l’incentiu sol·licitat.

Comprovació per part de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social

Un cop rebuts els informes-proposta de les entitats gestores o de les mútues, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social efectuarà les comprovacions que siguen necessàries en relació amb el compliment dels requisits assenyalats a l’article 2 i els índexs als quals es refereix l’annex II.

En el cas que la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social no considerés degudament acreditada la concurrència de les condicions necessàries per accedir a l’incentiu, ho ha de comunicar a l’entitat gestora o a la mútua que va formular l’informe-proposta per a la seua notificació a l’empresa sol·licitant, per tal que aquesta puga formular al·legacions en el tràmit d’audiència corresponent. Aquestes al·legacions, juntament amb l’informe sobre les mateixes de l’entitat gestora o mútua, s’han de remetre a la direcció general esmentada.

Autorització i abonament de l’incentiu

Cumplimentats els tràmits anteriors, comprovada la concurrència dels requisits establerts i fets els tràmits administratius d’execució pressupostària, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha de dictar resolució, estimatòria o desestimatòria, com a màxim, l’últim dia hàbil del mes de març de l’any següent al de la presentació de l’informe-proposta per les entitats gestores o per les mútues.

De la resolució es comunicarà a l’entitat gestora o mútua que va formular la proposta per a la seua notificació a l’empresa.

La resolució estimatòria es comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per tal que aquesta, amb càrrec al Fons de Contingències Professionals i mitjançant les operacions que siguen necessàries, transferisca l’import dels incentius que corresponguen a cadascuna de les mútues o a l’entitat gestora que van formular la proposta, les quals, al seu torn, els abonaran a les empreses corresponents.

Les resolucions de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social poden ser objecte de recurs d’alçada, previ al recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’abonament de l’incentiu correspon a la mútua amb la qual l’empresa estiguera associada en el moment de la sol·licitud.

Finançament i garantia de l’incentiu

El sistema d’incentius es finança amb càrrec al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Social, constituït amb el 80 % dels excedents de gestió de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

El volum màxim dels recursos del Fons de Contingències Professionals a disposició de les mútues en cada exercici econòmic per a aquesta finalitat serà el 3 % del saldo d’aquest fons existent el 31 de desembre de l’exercici anterior.

Inspecció i control

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social posarà a disposició de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per a la seua comprovació i efectes procedents, la informació relativa al reconeixement de l’incentiu.

Aquest control s’entén sense perjudici del control intern que correspon exercir a la Intervenció General de la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 143 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

La manca de veracitat de les dades relatives als requisits suposarà la consideració de les quantitats abonades a l’empresa, en concepte d’incentiu, com a indegudament percebudes. La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social ha de dictar resolució a aquest efecte, exigint el reintegrament d’aquestes quantitats i comunicant-ho a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en cas d’incompliment, perquè procedisca a reclamar el pagament.

Per a més informació sobre el sistema d’incentius a empreses, posem a la vostra disposició:

L’adreça de correu electrònic: bonus@uniondemutuas.es

El nostre número d’atenció telefònica: 964 727 720.

Pots consultar els índexs de sinistralitat general i extrema corresponents a la teua activitat en l’annex de TMS/83/2019, de 31 de gener.

Valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema per a l’exercici 2018. Annex.