Autònoms procedents de l’INSS. Sol·licitud prestació extraordinària cessament d’activitat de treballadors autònoms COVID-19

Per a sol·licitar la prestació extraordinària de cessament d’activitat de treballadors autònoms procedents de l’INSS és necessari:

1.- Emplenar el document d’adhesió a Unión de Mutuas degudament formalitzat i signat. Document adhesió autònom INSS.
2.- Certificat de la TGSS acreditatiu d’estar al corrent de pagament.
3.- Certificat de la TGSS relatiu a les bases de cotització dels últims 12 mesos (vida laboral en la qual consten les bases de cotització).

Has de remetre els tres documents al correu afiliacion@uniondemutuas.es