Comptes anuals

informacionytransparencia

Unión de Mutuas fa una gestió econòmica eficient per a contribuir a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social en tots els aspectes d’aquesta gestió i en totes les prestacions que la mútua gestiona.

Els estats financers s’elaboren d’acord amb el que establix l’Adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social, aprovat per Resolució d’1 de juliol de 2011 i modificat per la Resolució de 9 de maig de 2012 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.


Balanç i compte de resultats de l’exercici 2021

Els comptes anuals comprenen els resultats de l’actuació d’Unión de Mutuas en la gestió d’accidents de treball i malalties professionals i en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, tant del treballador per compte d’altri com dels autònoms i dels treballadors del règim especial agrari, així com el resultat de la gestió de la prestació de cessament d’activitat dels treballadors autònoms i els resultats del patrimoni privatiu de la mútua, en compliment de la Resolució de 2 de juliol de 2012 de la Intervenció General de la Seguretat social.

Unión de Mutuas, com totes les entitats col·laboradores de la Seguretat Social, està sotmesa al control que du a terme anualment la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS) i al del Tribunal de Comptes.