Informació institucional i organitzativa

Què és una mútua?

Una mútua és una entitat sense ànim de lucre que col·labora amb el sistema de la Seguretat Social. És important conéixer que això implica:

  • Que els recursos econòmics que gestionen les mútues són fons públics de la Seguretat Social.
  • Que els excedents de les mútues revertixen de nou al Fons de Reserva de la Seguretat Social i no constituïxen beneficis a repartir.
  • Que és la Seguretat Social, per tant, la que ens diu a les mútues què és el que podem i el que no podem fer.

La principal missió que la Seguretat Social encarrega a les mútues és la de gestionar les prestacions sanitàries (assistència mèdica) i econòmiques (cobrament de la baixa laboral) en els casos d’accident de treball i malaltia professional.

Per això, la denominació oficial de les mútues és “mutua col·laboradora amb la Seguretat Social.


Missió

“Unión de Mutuas està formada per persones que ens ocupem de la salut laboral i de la gestió del pagament de prestacions econòmiques.

Unión de Mutuas, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses, sense ànim de lucre ni de captació d’empreses o autònoms, que col·laborem en la gestió de la Seguretat Social en la gestió integral de l’accident de treball i la malaltia professional dels treballadors protegits, amb l’objectiu de millorar la seua salut laboral a través de la prevenció i l’assistència sanitària. També gestionem el control i el pagament de les prestacions econòmiques de la contingència professional i de la incapacitat temporal derivada de contingència comuna, així com les prestacions de risc durant l’embaràs i la lactància natural, la cura de menors malalts de càncer o una altra malaltia greu i el cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

El nostre treball es realitza sobre la base dels principis de bon govern, assegurant la transparència en la nostra gestió i conforme els criteris d’un model de gestió de l’excel·lència basat en l’eficiència, compromís amb les persones, innovació i sostenibilitat per a oferir el millor servei a les empreses mutualistes i persones treballadores associades o adherides a Unión de Mutuas i satisfer les expectatives legitimes de tots els nostres grups d’interés.”

Visió

“Ser percebuda com una Mútua eficient que contribuïm a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, pròxima, ètica, amb uns serveis excel·lents i un equip humà compromés a donar satisfacció a les expectatives legítimes de tots els nostres grups d’interés.”


Organigrama

La Junta General és l’òrgan principal de govern d’Unión de Mutuas. Està integrada per tots els seus associats, tot i que només tenen dret de vot els qui estan al corrent en el compliment de les seues obligacions socials. Entre les seues competències principals hi ha el nomenament dels membres de la Junta Directiva, l’aprovació dels pressupostos i comptes anuals, la reforma dels estatuts o les fusions, absorcions o dissolucions.

La Junta Directiva s’encarrega del govern directe i immediat de l’entitat i li correspon la convocatòria de la Junta General i l’execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s’establisquen en els estatuts. Li corresponen també les facultats de representació de la Mutua. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració econòmica pel seu càrrec. L’estructura participativa d’Unión de Mutuas es reforça amb la presència de representants sindicals en la Junta Directiva, en la seua qualitat d’empreses associades, cosa que fa que siga l’única mútua d’Espanya que té aquesta participació.

Junta Directiva

Directora Gerent

Comissió de Control i Seguiment

Comissió de Prestacions Especials

Normativa

Està subjecta al que disposa la Llei general de la Seguretat Social (text refós aprovat per RDL 1/1994, de 20 de juny), el Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (RD 1993/1995, de 7 de desembre) i les seues disposicions d’aplicació i desenvolupament (entre aquestes últimes hi ha el RD 1622/2011, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues i el RD 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de servicis sanitaris i de recuperació per les mútues).

Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball)


Informe de govern corporatiu 2021

Informe de govern corporatiu 2020

Informe de bon govern d’Unión de Mutuas 2019

Informe de bon govern d’Unión de Mutuas 2018

Informe de bon govern d’Unión de Mutuas 2017

Informe de bon govern d’Unión de Mutuas 2016