Prestació extraordinària cessament d’activitat de treballadors autònoms

Actualització 30/04/2020

L’article 17 del RD Llei 8/2020 regula una prestació extraordinària, i per tant, diferent de la prestació per cessament d’activitat del treballador autònom regulada en els articles 327 i següents de la Llei General de la Seguretat Social.

TRAMITACIÓ: FORMULARI MÚTUA ONLINE

Hem desenvolupat un formulari online que t’ajudarà a tramitar la sol·licitud de prestació extraordinària per cessament d’activitat de treballadors autònoms de manera ràpida i senzilla.

  1. Si eres usuari de Mútua Online, accedeix a través d’aquest enllaç.
  2. Si no eres usuari de Mútua Online, accedeix a través d’aquest enllaç.

Abans d’iniciar la teua tramitació consulta aquesta breu guia.

Les sol·licituds que es presenten des del 25 de març de 2020 han de ser amb aquest nou format. Les sol·licituds que s’hagen presentat amb el formulari de la prestació extraordinària de TAST obtingut anteriorment en la nostra web, són vàlides i es resoldran conforme a aquestes.

Per a la comprovació de si la seua activitat es troba entre les suspeses per la declaració de l’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat per Reial decret 465/2020, de 17 de març), s’ofereix una relació de CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) de caràcter orientatiu, que no exclou la possibilitat que, en funció de l’activitat efectivament realitzada pel treballador autònom, la mateixa poguera tindre encaix entre aquestes activitat suspeses, malgrat no trobar-se en aquesta relació, que s’ofereix als mers efectes d’ajuda per a l’autònom sol·licitant.

Llistat actual codis CNAE autoritzat per la DGOSS

Així mateix, es recorda que, en cas que l’activitat de l’autònom no es trobara entre les suspeses per la citada normativa, podrà sol·licitar-se aquesta prestació si la facturació del mes anterior a la sol·licitud s’haguera reduït almenys en un 75% respecte de la de la mitjana mensual del semestre natural anterior a març de 2020 (aquests terminis són diferents per a determinades activitats de caràcter cultural i per a activitats agràries de campanya).

Les sol·licituds de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, prevista en l’article 17.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, EMPARADES EN LA REDUCCIÓ EN LA FACTURACIÓ EN ALMENYS UN 75%, hauran d’acreditar tal reducció, per així exigir-lo l’apartat 9 del citat art. 17, en la seua redacció introduïda per RD Llei 11/2020, de 31 de març (BOE del 1/4/2020), “mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifique, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses” o per a “aquells treballadors autònoms que no estiguen obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat” “per qualsevol mitjà de prova admés en dret”, juntament amb “una declaració jurada en la qual es faça constar que es compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació”.

En el supòsit de RETA haurà de referir-se als 6 mesos anteriors a l’estat d’alarma, això és, de setembre de 2019 a febrer de 2020, inclusivament.

REGISTRE FACTURES EXPEDIDES

En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupen activitats en algun dels codis de la CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, la reducció de la facturació es calcularà en relació amb l’efectuada en els 12 mesos anteriors, això és de març de 2019 a febrer de 2020, inclusivament. Per a produccions agràries de caràcter estacional aquest requisit s’entendrà compliment quan la seua facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

En el cas d’haver presentat la sol·licitud emparada en aqueixa reducció de facturació, i no haver aportat la citada informació comptable, UNIÓN DE MUTUAS li requerirà a través de l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, perquè en termini de deu dies des de la recepció d’aquest escrit, procedisca a la corresponent presentació o esmena, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb la suspensió de terminis administratius establida en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, aquest termini començarà a computar-se des de l’endemà en el qual finalitze la pròrroga o, en el seu cas, pròrrogues, de la declaració de l’estat d’alarma. No obstant això, vosté podrà aportar la documentació requerida des del mateix moment en què reba el correu indicant-li’l. Transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida ni al·legar per escrit justificació suficient, es dictarà resolució en la qual se li podrà tindre per desistit de la seua sol·licitud o es resoldrà la mateixa, si escau, exclusivament amb la informació que consta en aquesta Entitat.

CONSULTES

– Si vosté vol presentar una sol·licitud de la prestació extraordinària (tant si és la seua primera sol·licitud, com si li ha sigut denegada una sol·licitud prèvia): punxar en aquest link i seguir els passos indicats.
– Si vosté vol presentar documentació per a la seua incorporació a un expedient de prestació extraordinària en tràmit: punxar en el link facilitat en el correu electrònic pel qual se li ha notificat el requeriment d’esmena documental, identificat com a “Mútua Online” i seguir els passos indicats.
– Si vosté vol realitzar un canvi de motiu de sol·licitud de la prestació extraordinària en un expedient en tràmit: punxar en el link facilitat en el correu electrònic pel qual se li ha notificat el requeriment o opció de canvi, identificat com a “Mútua Online” i seguir els passos indicats.
– Si vosté vol interposar reclamació prèvia contra una resolució de prestació extraordinària que li ha sigut notificada: punxar en el link facilitat en el correu electrònic pel qual se li ha notificat la resolució de la prestació extraordinària, identificat com a “Mútua Online” i seguir els passos indicats.

L’art. 17 Reial decret llei 8/2020 no estableix expressament incompatibilitat ni tampoc la compatibilitat del percebo de la prestació extraordinària per cessament per als autònoms concedida, amb el treball per compte d’altri, ni amb el treball per compte propi d’activitat residual. Sí que sembla que és evident, per la naturalesa de la prestació, la incompatibilitat de la prestació per «cessament d’activitat» amb l’exercici d’aqueixa mateixa activitat. Això sense perjudici que puguen dictar-se normes o criteris posteriors per part dels Organismes de control de la Seguretat Social, que establisquen expressament una possible incompatibilitat. Respecte al supòsit de prestació emparada per reducció de facturació, la incompatibilitat sembla més improbable d’aplicar, perquè l’art. 17.1.b) exigeix no cessar en l’activitat. Per al supòsit de prestació emparada per suspensió d’activitat, l’exercici de la mateixa activitat i obtenció d’ingressos, és més arriscada que puga establir-se o interpretar-se pels organismes de control, una possible incompatibilitat. Si l’autònom que reinicia activitat vol no assumir risc d’una possible reclamació de prestacions indegudes per compatibilitzar en mateix període prestació extraordinària de cessament d’activitat amb l’exercici de la mateixa i obtenció d’ingressos, pot manar correu electrònic comunicant aqueixa situació i la data d’efectes, i la seua voluntat de cessar en el cobrament de la prestació extraordinària per cessament, a l’adreça de correu electrònic: desistimiento.cese@uniondemutuas.es

MÉS INFORMACIÓ:

30/04/2020. Criteris en relació amb diverses qüestions consultades per AMAT amb data 27 d’abril de 2020, relatives a la gestió de la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

24/03/2020. Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms.

23/03/2020. Guia Seguretat Social. Com sol·licitar la nova prestació extraordinària per a autònoms afectats pel COVID-19?.

 

Qui pot sol·licitar aquesta prestació?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es veja afectat per la suspensió de la seua activitat a causa de la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual en el mes anterior a la presentació de la seua sol·licitud s’haja reduït en almenys un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior al de declaració de l’estat d’alarma (per a alguns col·lectius el període és diferent).

El treballador haurà de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complira aquest requisit, el treballador autònom disposarà d’un termini de trenta dies naturals per al seu ingrés, prèvia invitació al pagament per la Mútua. No obstant això, de conformitat amb la suspensió de terminis administratius establida en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, aquest termini començarà a computar-se des de l’endemà en el qual finalitze la pròrroga o, en el seu cas, pròrrogues, de la declaració de l’estat d’alarma. No obstant això, vosté podrà posar-se al corrent en les seues cotitzacions des del mateix moment en què reba el correu convidant-li a això. Transcorregut aquest termini sense haver abonat les cotitzacions degudes, es resoldrà denegant la prestació, per no complir el requisit de trobar-se al corrent de pagament.

 

On puc sol·licitar aquesta prestació?

Amb caràcter general, la gestió d’aquesta prestació correspondrà a la teua Mútua. En el cas dels autònoms en alta en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la gestió correspon a l’Institut Social de la Marina.

 

Quina documentació he de presentar?

1. Sol·licitud de la prestació i declaració responsable inclosa en aquesta.

2. Fotocòpia del Document d’Identitat (DNI-NIE-TIE) o Passaport, (per totes dues cares).

3. Model 145 de comunicació de dades al pagador (IRPF), (excepte País Basc i Navarra), per al supòsit de practicar-se retenció IRPF.

4. Les sol·licituds de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, prevista en l’article 17.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, EMPARADES EN LA REDUCCIÓ EN LA FACTURACIÓ EN ALMENYS UN 75%, hauran d’acreditar tal reducció, per així exigir-lo l’apartat 9 del citat art. 17, en la seua redacció introduïda per RD Llei 11/2020, de 31 de març (BOE del 1/4/2020), “mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifique, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d’ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses” o per a “aquells treballadors autònoms que no estiguen obligats a portar els llibres que acrediten el volum d’activitat” “per qualsevol mitjà de prova admés en dret”, juntament amb “una declaració jurada en la qual es faça constar que es compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació”.

En el supòsit de RETA haurà de referir-se als 6 mesos anteriors a l’estat d’alarma,això és, de setembre de 2019 a febrer de 2020, inclusivament.

En el cas dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupen activitats en algun dels codis de la CNAE 2009 entre el 9001 i el 9004 tots dos inclosos, la reducció de la facturació es calcularà en relació amb l’efectuada en els 12 mesos anteriors, això és de març de 2019 a febrer de 2020, inclusivament. Per a produccions agràries de caràcter estacional aquest requisit s’entendrà compliment quan la seua facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors al que se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb els mateixos mesos de la campanya de l’any anterior.

En el cas d’haver presentat la sol·licitud emparada en aqueixa reducció de facturació, i no haver aportat la citada informació comptable, UNIÓN DE MUTUAS li requerirà a través de l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud, perquè en termini de deu dies des de la recepció d’aquest escrit, procedisca a la corresponent presentació o esmena, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. No obstant això, de conformitat amb la suspensió de terminis administratius establida en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, aquest termini començarà a computar-se des de l’endemà en el qual finalitze la pròrroga o, en el seu cas, pròrrogues, de la declaració de l’estat d’alarma. No obstant això, vosté podrà aportar la documentació requerida des del mateix moment en què reba el correu indicant-li’l. Transcorregut aquest termini sense aportar la documentació requerida ni al·legar per escrit justificació suficient, es dictarà resolució en la qual se li podrà tindre per desistit de la seua sol·licitud o es resoldrà la mateixa, si escau, exclusivament amb la informació que consta en aquesta Entitat.

 

Quin termini tinc per a presentar la sol·licitud?

Es pot presentar la sol·licitud des del passat 18 de març, amb l’entrada en vigor de la mesura, encara que es reconeixerà el dret des del dia 14 de març, data de la declaració de l’estat d’alarma.

El termini per a sol·licitar la prestació finalitza l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce l’estat d’alarma.

 

He de continuar pagant les quotes?

Durant la percepció de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social TGSS) no sols no cobrarà les cotitzacions, sinó que es comptabilitzarà com a període cotitzat.

Si la prestació extraordinària fora reconeguda per la Mútua després que la TGSS haja fet el càrrec de les quotes, la TGSS retornarà d’ofici les quotes que hagen ingressat els treballadors autònoms quan se superposen amb la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sense que hagen de sol·licitar-ho. Encara que també es podrà sol·licitar la devolució de les mateixes a través del Sistema RED.

 

He de donar-me de baixa en el RETA?

El treballador autònom que suspenga l’activitat no estarà obligat a tramitar la baixa durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació, haurà de romandre d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social.