Prestacions Especials

Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1 b), del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

BOE

SOL·LICITUD DE PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES