Prestacions Especials

Prestaciones complementarias

Què són les prestacions complementàries

Les prestacions complementàries són unes ajudes econòmiques, gestionades per la Comissió de Prestacions Especials, destinades a finançar les necessitats sobrevingudes, que els treballadors i els seus drethavents hagen de fer front a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident de treball o malaltia professional esdevinguts, determinen un especial estat o situació de necessitat.

Són prestacions alienes i complementàries a les incloses en l’acció protectora de la de Seguretat Social, que es financen amb càrrec a la Reserves d’Assistència Social de la Mútua i estan regulades per la Resolució 28 d’octubre de 2019 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social (DGOSS). Són independents i compatibles amb les prestacions reglamentàries de la Seguretat Social.

Tipus de prestacions complementàries

Els tipus d’ajudes que poden sol·licitar-se són les següents:

1. Rehabilitació i recuperació.
2. Reorientació professional i adaptació del lloc de treball.
3. Adaptació dels mitjans essencials per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària.
4. Altres prestacions.

Com sol·licitar-les

Descàrrega i emplena el formulari de sol·licitu.
La sol·licitud de prestacions complementàries pot ser presentada mitjançant el següent formulari en qualsevol de les nostres delegacions o bé al correu electrònic: prestacionescomplementarias@uniondemutuas.es

Qui pot sol·licitar-les

Pot sol·licitar-la el propi treballador o els seus drethavents, sempre que no se supere determinat límit d’ingressos de la unitat de convivència de l’accidentat.
Més informació, Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1 b), del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.