Passos per a posar-se i llevar-se els EPIS. Protecció de la salut dels treballadors

En l’entorn laboral les mesures preventives s’emmarquen en el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, que classifica als Coronaviridae en el Grup 2 en funció del risc d’infecció.

Els treballadors sanitaris potencialment exposats en el maneig de les persones amb simptomatologia d’infecció pel coronavirus han de protegir-se amb equips de protecció individual. Els EPI han de seleccionar-se per a garantir la protecció adequada en funció de la forma i nivell d’exposició i que aquesta es mantinga durant la realització de l’activitat laboral Després de l’ús, els EPI i qualsevol element de protecció emprat poden estar contaminats i convertir-se en nou focus de risc. Per tant, un procediment inapropiat de retirada pot provocar l’exposició de l’usuari.

Conseqüentment, ha d’elaborar-se i implementar-se una seqüència de col·locació i retirada de tots els equips detallada i predefinida, el seguiment dels quals ha de controlar-se. Els EPI han de col·locar-se abans d’iniciar qualsevol activitat probable de causar exposició i ser retirats únicament després d’estar fora de la zona d’exposició.

S’ha d’evitar que els EPI siguen una font de contaminació, per exemple, deixant-los sobre superfícies de l’entorn una vegada que han sigut retirats. Passos per a posar-se i llevar-se l’equip de protecció individual.