Gestió de l’absentisme

Què és l’absentisme laboral?

Absentisme laboral és tota absència d’una persona en el lloc de treball en hores que corresponen a un dia laborable, dins de la jornada laboral, excloent el període de vacances.

Hi ha diversos tipus d’absentisme laboral. El de causa mèdica és el que en comporta més del 70% i en què Unión de Mutuas pot col·laborar com a eina de control.

Com repercutix l’absentisme a l’empresa?

L’absentisme repercutix en els àmbits socioeconòmic i sanitari:

1.) Treballador:

– Pèrdua de salut, increment de despeses en farmàcia, disminució d’ingressos.

2.) Empresa:

Increment en costos generals tant directes, com ara la pròpia prestació i els costos del substitut, com indirectes, com ara la formació del substitut i la sobrecàrrega de tasques per a la resta del personal.

Els problemes organitzatius poden ser causa d’alteració del clima laboral, de conflictes laborals i de riscos per a la seguretat del treballador.

Pèrdua d’eficàcia, qualitat i productivitat.

Com col·labora Unión de Mutuas amb les seues empreses en el control de l’absentisme?

Unión de Mutuas és conscient de la problemàtica que suposa l’absentisme per a les empreses mutualistes i ha adoptat una sèrie de mesures per a afrontar-lo. Tenint en compte que el nostre objectiu principal és la salut del treballador, Unión de Mutuas pretén col·laborar amb les empreses per a adequar l’absentisme laboral, per la qual cosa disposa de la Unitat d’Absentisme.