Sistema de gestió

Satisfer els nostres grups d’interés és l’impuls de l’estratègia d’Unión de Mutuas que, després de d’haver aconseguit fer un treball de màxima qualitat, es veu recompensada amb els reconeixements externs d’un organisme certificador. Aquests reconeixements avalen la qualitat dels servicis que Unión de Mutuas oferix per cobrir les necessitats i les expectatives dels seus grups d’interés.

L’inici de l’alineament de la nostra activitat amb models normalitzats es remunta als anys 90, amb l’acreditació el 1998 del nostre sistema de gestió de la qualitat basat en l’UNE-EN-ISO 9001 al Sistema de Gestió de la Qualitat. En la figura següent «camí cap a l’excel·lència» es pot vore una síntesi amb les fites més importants assolides en aquesta matèria fins a l’actualitat i d’una manera consecutiva, la qual cosa mostra el grau d’implantació del sistema en la nostra organització.

El Sistema de Gestió seguix la següent política :

Política Unión de Mutuas

El Sistema de Gestió de la Seguretat i Privacitat de la Informació segueix la següent política:

Política de Seguretat i Privacitat de la Informació (Esquema Nacional de Seguretat)

El Sistema de Gestió de Compliance Penal segueix la següent política:

Política de Compliance Penal

Certificats

En l’actualitat, Unión de Mutuas disposa dels certificats i acreditacions vigents següents expedits per organismes acreditats, els quals renova amb la periodicitat establida per a cadascun:

Mitjançant l’aplicació eficaç del sistema de gestió de la qualitat l’organització pretén augmentar satisfacció del client, adoptant un enfocament basat en processos (gestió per processos) que permeta la millora contínua del propi sistema i l’assegurament de la conformitat amb els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables.

Els elements que proporciona un sistema de gestió ambiental eficaç permeten a l’organització dur a terme el control dels impactes de les seues activitats, productes i serveis sobre el medi ambient, i l’ajuden a aconseguir metes ambientals i econòmiques concordes amb una política i objectius ambientals que tenen en compte els requisits legals i reglamentaris aplicables, i la informació relativa als aspectes ambientals significatius. S’aplica a aquells aspectes ambientals que l’organització identifica que pot controlar i aquells sobre els quals l’organització pot tenir influència.

Aquest sistema de gestió del risc per a la seguretat del pacient té com a objectiu identificar totes les situacions de risc i implantar accions que permeten minimitzar i prevenir aquests riscos. Els beneficis que es pretenen aconseguir amb aquest sistema de gestió són:

  • Identificar i valorar els riscos als quals està sotmès el pacient.
  • Reduir o eliminar els perills als quals puga estar sotmès el pacient en el seu trànsit pel sistema sanitari.
  • Reduir els incidents i els esdeveniments adversos relacionats amb l’assistència sanitària.
  • Gestionar els riscos de forma proactiva.
  • Obtenir millors resultats clínics i econòmics.

El SGSI es dissenya amb la finalitat d’assegurar la selecció de controls de seguretat, adequats i proporcionats, que protegisquen els actius d’informació i donen garanties a les parts interessades.

Els elements que proporciona un sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI) permeten a l’organització identificar, analitzar i avaluar els riscos de seguretat de la informació, i establir plans de tractament d’aqueixos riscos.

La gestió eficaç de la seguretat de la informació implica mesures per a assegurar: la seua confidencialitat, garantint que solament els qui estan autoritzats puguen accedir a la informació; la seua integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i complets; i la seua disponibilitat, perquè els usuaris autoritzats tinguen accés a la informació i als seus actius associats quan ho requerisquen.

El Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) resulta d’obligat compliment a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social com a entitats que formen part del Sector Públic.

El ENS està constituït pels principis bàsics i requisits mínims necessaris per a una protecció adequada de la informació tractada i els serveis prestats. Aquest esquema té l’objecte d’assegurar l’accés, la confidencialitat, la integritat, la traçabilitat, l’autenticitat, la disponibilitat i la conservació de les dades, de la informació i dels serveis utilitzats per mitjans electrònics.

Unió de Mútues es troba certificada en el ENS amb un abast global per a tots els seus centres i sistemes d’informació en nivell ALT.

Unión de Mutuas posa a la disposició de tots els seus interessats la seua Política de seguretat i privacitat.

Mitjançant el sistema de gestió de compliance penal s’estableixen mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes i per a reduir de forma significativa el risc de cometre’ls. Aquestes mesures permeten detectar i avaluar els riscos penals als quals està exposada l’organització per a gestionar-los de manera primerenca i, en conseqüència, poder proporcionar una major garantia de seguretat i confiança als grups d’interès.

El sistema de gestió de compliance penal és l’eina mitjançant la qual es difon i s’instaura una adequada cultura organitzativa del compliment, que permeta influir significativament en l’organització per a evitar o, almenys, reduir el risc de comissió de conductes delictives.

Verificación de las memorias de responsabilidad social

Unión de Mutuas elabora anualment una memòria de sostenibilitat i de govern corporatiu en la qual informa sobre aspectes econòmics, mediambientals i socials de les seues activitats, productes i serveis seguint els estàndards GRI (Global Reporting Initiative), opció exhaustiva, i la sotmet a verificació externa.

Certificado Servicio de Prevención

Unión de Mutuas té el Certificat d’Auditoria Reglamentària del Servici de Prevenció Propi, amb el número d’expedient APRL-2017/0028, emés per entitat certificadora AENOR, tal com indica el Reglament dels servicis de prevenció, en el capítol V, sobre les empreses que desenvolupen les activitats preventives amb recursos propis.

Unión de Mutuas ha obtingut en 2021 el segell Bequal amb nivell Plus, atorgat per la Fundació Bequal, que certifica la política inclusiva desenvolupada per la mútua cap a les persones amb discapacitat així com el seu alineament amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i la seua contribució a la consecució d’un món més responsable i sostenible.

Unión de Mutuas compleix amb el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals. Per a anar un pas més en la defensa dels drets i llibertats de les persones, i tenint en compte la dimensió de la privacitat en un entorn de tractament d’informació tan sensible, Unión de Mutuas ha apostat per una estructura de gestió de la protecció de les dades tractades que va més enllà d’un estricte compliment normatiu, pretén a més la inclusió d’aspectes de protecció relacionats amb la privacitat de les persones. La norma ISO 27701 permet adoptar a les entitats una estructura organitzativa per a la millor gestió de la protecció de dades i la privacitat.

Unión de Mutuas es troba certificada en l’ISO27701 amb un abast global per a tots els seus centres i sistemes, i per a tot el seu registre d’activitats de tractament.

Unión de Mutuas posa a la disposició de tots els seus interessats la seua Política de privacitat i protecció de dades.