Assistència sanitària a l’estranger

Aquesta informació també es pot sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telefònica o mitjançant la pàgina web) o es pot consultar al nostre Servici d’Assistència a l’Estranger (+34 964 238 111).

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social – Informació internacional

Quins tràmits cal fer abans d’un viatge laboral a l’estranger

Per a totes les destinacions: us heu de dirigir a la Tresoreria General i entregar el model de sol·licitud TA.300.

Model de sol·licitud TA.300

Cal emplenar aquest model quan un empresari envie algun dels seus treballadors a fer l’activitat temporalment en un altre país i puga ser d’aplicació la legislació espanyola de Seguretat Social, i igualment quan el treballador per compte propi es trasllade temporalment a fer la seua activitat a un altre país i puga continuar mantenint l’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi. També s’ha d’emplenar en el supòsit de fer l’activitat per compte d’altri o propi simultàniament o alternativament en diversos països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Us recomanem que, per a planificar el desplaçament, tingueu en compte les dades de contacte de les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats als diversos països.

Enllaç a les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats

1. Tràmits addicionals per a desplaçaments a la UE, l’EEE i Suïssa

Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia i Xipre.

Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Suïssa (només per a treballadors amb nacionalitat de la CEE).

La direcció provincial o l’administració corresponent expedirà el formulari A.1 o E.101, segons el Reglament CE a aplicar, en què es certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament a un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i, a conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu. També s’ha de sol·licitar l’emissió del formulari E106/S1 que cobrix l’assistència sanitària dels treballadors i dels familiars que els acompanyen.

A més d’aquest formulari, el treballador ha de disposar de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor, per als seus viatges a altres països on no estiguen destacats per motius de treball. S’ha de gestionar a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per telèfon (900 166 565) o telemàticament.

Sol·licitud Targeta Sanitària Europea (TSE)

*En el cas de treballadors que es desplacen a exercir l’activitat a França, quan siga aplicable l’article 17 del Reglament 1408/1971 o l’article 16 del Reglament 883/2004, s’ha d’adjuntar el qüestionari emplenat degudament.

Qüestionari

2. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països amb conveni bilateral

Països no comunitaris amb conveni bilateral (amb o sense inclusió d’assistència sanitària): Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà (excepte Quebec), Colòmbia, Corea, República Dominicana, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i Xile.

A més de presentar el model de sol·licitud TA.300, s’ha d’emplenar el formulari corresponent, segons el país de trasllat, i emplenar tres exemplars (per als desplaçaments inicials) o quatre exemplars (per a les pròrrogues).

Formularis a països amb conveni bilateral

3. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

A més de presentar el model de sol·licitud TA.300, i encara que no estan aprovats definitivament els formularis per a l’aplicació d’aquest conveni multilateral per part de la Secretaria General de l’Organització Iberoamericana de la Seguretat Social, com que es té constància de la seua utilització per part dels altres països, s’han d’utilitzar també a Espanya els formularis següents.

Formularis a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

4. Tràmits addicionals per a altres destinacions

Formularis de treballadors desplaçats:

A ambaixades i consolats de països sense conveni bilateral

A Turquia

A les illes de Man o de Jersey (Regne Unit)

A Suïssa (per a nacionals de tercers països -no de la Unió Europea-)

Què fer en cas d’accident laboral a l’estranger

Assistència sanitària

1. Països membres de la UE, l’EEE, Suïssa o amb conveni bilateral d’assistència sanitària (Andorra, Brasil, Xile, Equador, El Marroc, Perú i Tunis).

Tot treballador que patisca un accident de treball en els dits països i precise d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics..

− Presentar la Targeta Sanitària Europea (TSE).

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

Quan el treballador complix estos requisits, no ha d’abonar l’assistència rebuda ja que la factura que es genere es canalitzara a través dels organismes que procedisca, com per exemple l’INSS a Espanya.

Si el treballador que acudix a centre públic però no presenta la targeta sanitària, el treballador o l’empresa haurà d’abonar la factura sense perjuí del seu posterior reembossament per Unión de Mutuas.

Si el treballador acudix a un centre privat (vaig presentar o no la targeta sanitària) , el pagament per l’assistència rebuda li correspondrà al treballador o l’empresa, i no es podrà procedir al seu reembossament excepte en els casos d’urgència vital.

2. Països amb conveni bilateral sense inclusió de l’assistència sanitària (Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, EUA, Filipines, Japó, El Marroc, (excepte treballadors de la dita nacionalitat) Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunis (excepte treballadors de nacionalitat tunisenca) ; Turquia; Ucraïna, Uruguai i Veneçuela).

El treballador que patisca un accident de treball en els dits països i precise d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

− Abonar l’import de l’assistència sanitària rebuda.

Posteriorment, podrà sol·licitar després d’aportar la documentació acreditativa de l’assistència mèdica i del pagament, el reembossament a Unión de Mutuas.

Els consolats d’alguns països d’este grup poden exigir, per a l’expedició del corresponent visat, la presentació d’una pòlissa de cobertura desallau (a contractar per part de l’empresa o del treballador amb qualsevol companyia d’assegurances) . Si té qualsevol dubte respecte d’això dels passos que s’ha de seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Repatriació sanitària

Només es procedirà a la repatriació sanitària en els casos en què el servici mèdic d’Unió de Mútues així ho considere. Unió de Mútues només assumirà el cost dels gastos de la mateixa quan esta forme part del procés assistencial.

Tant el mitjà de transport en virtut del qual s’ha de realitzar la repatriació sanitària com el moment en què el trasllat es pot efectuar, serà sempre decidit pel personal metge de la Mútua.

En el cas que el treballador puga rebre el tractament inicial o complet en l’estranger i no hi haja motiu mèdic que recomane la tornada del pacient (encara que el treballador estiga de baixa mèdica i vullga tornar al seu domicili mentres dure el procés de curació) , la Mútua no podrà assumir legalment els gastos derivats del trasllat o repatriació. Estos han de anar a càrrec de l’empresa.

Si té qualsevol dubte respecte d’això dels passos que s’ha de seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Protocol d’actuació en cas d’accident en l’estranger