Què cal fer en cas d’accident de treball

AT

1. Consulta la nostra xarxa assistencial

Acudeix al centre assistencial més pròxim. Consulta la nostra Xarxa Assistencial.

Preferentment utilitza un centre d’Unión de Mutuas.

Si per proximitat acudeixes a qualsevol altre centre, per favor contacta amb nosaltres per a comunicar-nos l’accident al més prompte possible i poder així realitzar les gestions pertinents.

2. Prepara la sol·licitud d’assistència

Sol·licita a la teua empresa la sol·licitud d’assistència sanitària.

L’empresa pot entregar directament al treballador/a la còpia de la sol·licitud d’assistència o es remetre-la per email directament al centre assistencial on es dirigisca.

3. En cas de qualsevol dubte, consulta’ns

Posem al teu servei una línia d’assistència les 24 hores del dia, a través de la qual t’informarem ràpidament i de manera gratuïta de qualsevol imprevist que poguera sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692

4. Una vegada prestada l’assistència sanitària, poden donar-se dues situacions:

Aquesta situació suposa que l’accidentat pot incorporar-se al treball sense faltar un sol dia (exclòs el dia de l’accident).

El metge facultatiu d’Unión de Mutuas que ha prestat l’assistència sanitària emetrà el Certificat Mèdic d’Assistència Sense Baixa Laboral, que l’accidentat haurà d’entregar a l’empresa amb la finalitat de justificar l’assistència rebuda.

L’empresa o el treballador per compte propi haurà de remetre mitjançant el sistema DELT@ la relació d’accidents de treball ocorreguts sense baixa, en el termini màxim dels 5 primers dies hàbils del mes següent al qual corresponga aquesta relació. (No remetre dins del termini i en la forma escaient a l’Autoritat Laboral competent els accidents de treball qualificats com a lleus es considerara una infracció lleu que pot implicar la corresponent sanció. Segons el text refós de la llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost).

Unión de Mutaes retornarà segellades dues còpies, una per a l’empresa i una altra per al treballador.

Aquesta situació es produeix quan l’accidentat no pot acudir al seu treball almenys durant un dia.

El metge facultatiu determinarà el seu passe a la situació de Baixa Laboral (sempre que les lesions s’hagen produït a conseqüència d’un accident laboral).

En aquest cas s’entregarà a l’accidentat la baixa medica. L’empresa o el treballador per compte propi remetrà a Unión de Mutuas mitjançant el sistema DELT@ el Comunicat d’accident de Treball dins dels cinc dies hàbils següents a la data de la de baixa.

L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser sancionada per l’Autoritat Laboral.

Tramitació del comunicat d’accident

L’obligació d’emplenament i remissió del comunicat d’accident la poden realitzar per si mateixos l’empresa o el treballador per compte propi, o bé es pot dur a terme a través de representant (gestoria, graduat social…).

Recordem que els treballadors per compte propi que tinguen coberta la contingència per accidents de treball han d’emplenar el comunicat d’accident.