Què cal fer en cas d’accident de treball

AT

1. Consulta la nostra xarxa assistencial

Acudeix al centre assistencial més pròxim. Consulta la nostra Xarxa Assistencial.

Preferentment utilitza un centre d’Unió de Mútues.

Si per proximitat acudeixes a qualsevol altre centre, si us plau contacta amb nosaltres per a comunicar-nos l’accident al més aviat possible i poder així realitzar les gestions pertinents.

2. Prepara la sol·licitud d’assistència

Sol·licita a la teva empresa la sol·licitud d’assistència sanitària.

L’empresa pot lliurar directament al treballador/a la còpia de la sol·licitud d’assistència o es remetre-la per email directament al centre assistencial on es dirigeixi.

3. En cas de qualsevol dubte, consulta’ns

Posem al teu servei una línia d’assistència les 24 hores del dia, a través de la qual t’informarem ràpidament i de manera gratuïta de qualsevol imprevist que pogués sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692

4. Una vegada prestada l’assistència sanitària, poden donar-se dues situacions:

Aquesta situació suposa que l’accidentat pot incorporar-se al treball sense faltar un sol dia (exclòs el dia de l’accident).

El metge facultatiu d’Unió de Mútues que ha prestat l’assistència sanitària emetrà el Certificat Mèdic d’Assistència Sense Baixa Laboral, que l’accidentat haurà de lliurar a l’empresa amb la finalitat de justificar l’assistència rebuda.

L’empresa o el treballador per compte propi haurà de remetre mitjançant el sistema DELT@ la relació d’accidents de treball ocorreguts sense baixa, en el termini màxim dels 5 primers dies hàbils del mes següent al qual correspongui aquesta relació. (No remetre #dins del termini i en la forma escaient a l’Autoritat Laboral competent els accidents de treball qualificats com a lleus es considerés una infracció lleu que pot implicar la corresponent sanció. Segons el text refós de la llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost).

Unió de Mútues retornarà segellades dues còpies, una per a l’empresa i una altra per al treballador.

Aquesta situació es produeix quan l’accidentat no pot acudir al seu treball almenys durant un dia.

El metge facultatiu determinarà el seu passi a la situació de Baixa Laboral (sempre que les lesions s’hagin produït a conseqüència d’un accident laboral).

En aquest cas es lliurarà a l’accidentat la baixa medica. L’empresa o el treballador per compte propi remetrà a Unió de Mútues mitjançant el sistema DELT@ el Comunicat d’accident de Treball dins dels cinc dies hàbils següents a la data de la de baixa.

L’incompliment d’aquesta obligació podrà ser sancionada per l’Autoritat Laboral.

Tramitació del comunicat d’accident

Els treballadors per compte propi que tinguin coberta la contingència per accidents de treball han d’emplenar el part d’accident. L’obligació d’emplenament i remissió del part d’accident la poden realitzar per si mateixos l’empresa o treballador per compte propi o bé es pot dur a terme a través de representant (gestoria, graduat social…).

Recordem que els treballadors per compte propi que tinguin coberta la contingència per accidents de treball han d’emplenar el comunicat d’accident.