Què cal fer en cas d’accident de treball

1. Preferentment acudeix al centre assistencial d’Unió de Mútues més proper al lloc de l’accident.

2. Si no hi ha un centre d’Unió de Mútues a prop, acudeix a qualsevol centre sanitari i contacti amb nosaltres. T’informarem de què és el que has de fer. No oblidis comunicar l’accident a Unió de Mútues al més aviat possible perquè puguem realitzar les gestions pertinents.

3. Per a la tramitació de la baixa i posteriors consultes, acudeix als nostres centres.

4. En cas de qualsevol dubte, consulti’ns. Posem al teu servei una línia d’assistència les 24 hores del dia, a través de la qual t’informarem ràpidament i de forma gratuïta davant qualsevol imprevist que pogués sorgir.

Telèfon d’assistència 24 hores: 900 100 692

Sol•licitud d’assistència sanitària

Una vegada prestada l’assistència sanitària, poden donar-se dues situacions:

Aquesta situació suposa que l’accidentat pot incorporar-se al seu lloc de treball sense faltar un sol dia (exclòs el dia de l’accident).

El metge facultatiu d’Unió de Mútues que ha prestat l’assistència sanitària emet el Certificat Mèdic d’Assistència Sense Baixa Laboral, que l’accidentat ha d’entregar a l’empresa per tal de justificar l’assistència rebuda.

Les empreses o el treballador per compte propi han de presentar mensualment a Unió de Mútues la relació d’accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica. (La no presentació d’aquestes relacions és considerada una infracció lleu sancionable per l’Autoritat Laboral).

Unió de Mútues n’ha de tornar segellades dues còpies, una per a l’empresa i una altra per al treballador.

Aquesta situació es produeix quan l’accidentat no pot acudir al lloc de treball com a mínim durant un dia.

El metge facultatiu determina si passa a la situació de baixa laboral (sempre que les lesions s’hagin produït com a conseqüència d’un accident laboral).

En aquest cas s’entrega a l’accidentat un informe per a l’empresa en què s’informa de la seva situació. L’empresa o el treballador per compte propi ha d’entregar a Unió de Mútues el Comunicat d’Accident de Treball dins dels cinc dies hàbils següents a la data de l’accident o la de baixa si és posterior.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser sancionada per l’Autoritat Laboral.

Tramitació del part d’accident

Els treballadors per compte propi que tinguin coberta la contingència per accidents de treball han d’emplenar el part d’accident. L’obligació d’emplenament i remissió del part d’accident la poden realitzar per si mateixos l’empresa o treballador per compte propi o bé es pot dur a terme a través de representant (gestoria, graduat social…).