Igualtat

L’interès per la igualtat a Unió de Mútues ha estat sempre present en l’organització. “La igualtat de tracte i d’oportunitats dirigirà totes les nostres actuacions”: així es plasmava en el Codi Ètic de 2002. En el II Pla Estratègic de Responsabilitat Corporativa 2007-2010, entre els compromisos d’aquest període figurava la realització d’un pla d’igualtat. Posteriorment s’aprovaria la Llei Orgànica 3/2007, de 22, de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que va establir l’obligatorietat, per a les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, d’elaborar un pla d’igualtat.

Des d’aquesta doble exigència, el respecte a la política de responsabilitat social de la Mútua i a la normativa vigent, aprovem el I Pla d’Igualtat 2009-2010, al que seguirien uns altres fins a arribar a l’actual, VI Pla d’Igualtat d’Unió de Mútues 2022-2025.

Per a Unió de Mútues, en sintonia amb la Llei Orgànica 3/2007, un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures orientades a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en l’organització, i a impedir qualsevol discriminació per raó de sexe; un conjunt de mesures que pretenen, així mateix, millorar l’ambient de treball i les relacions laborals, la satisfacció de la plantilla, la seva qualitat de vida i la seva salut laboral.

Els successius plans d’igualtat, a partir d’una situació de respecte a la llei i la igualtat -d’acord amb el diagnòstic de situació realitzat per una entitat externa-, experta en igualtat, han anat incorporant millores en Unió de Mútues com el Protocol d’actuació en supòsits d’assetjament en l’àmbit laboral d’Unió de Mútues o la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge a Unió de Mútues. Els avanços en la matèria han estat reconeguts pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que ha atorgat a Unió de Mútues el distintiu “Igualtat en l’Empresa” pel seu III Pla d’Igualtat 2014-2016, distintiu que ha renovat des de llavors amb els plans posteriors.

A Unió de Mútues, la Comissió d’Igualtat és l’òrgan al que correspon promoure la igualtat d’oportunitats i de tracte de dones i homes. Entre altres funcions, s’ocupa d’elaborar propostes per a la confecció de plans d’igualtat (que després seran sotmeses a la Direcció i els Comitès d’empresa), del seguiment dels mateixos, de dissenyar mesures singulars en matèria d’igualtat i de realitzar funcions d’assessorament en aquesta matèria. La Comissió d’Igualtat disposa d’un compte de correu com a canal de comunicació intern per a les qüestions relatives a la igualtat.

 

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge d’Unió de Mútues

 

Per a contribuir a la promoció de la igualtat fora de l’àmbit d’Unió de Mútues, al 2010 ens adherim a la iniciativa d’empoderament de les dones del Pacte Mundial i UNIFEM.

Per aconseguir la igualtat és imprescindible comptar amb persones amb diferents capacitats, persones amb diferents nacionalitats, creences…, en definitiva, avançar cap a una societat Sello Charter Diversidad 2016diversa. Per això, Unió de Mútues està adherida al Charter de la Diversitat, iniciativa dirigida a empreses que no solament respecten la normativa vigent en matèria d’igualtat, sinó que procuren la promoció de la diversitat, dins i fora d’elles.

El tracte igualitari que promou Unió de Mútues s’aplica a totes les persones i, entre elles, a les persones amb discapacitat. A més d’atendre les seves necessitats adaptatives millorant l’accessibilitat dels seus centres, Unió de Mútues ha publicat una Guia per al tracte a persones amb discapacitat que facilita pautes de conducta per a millorar el tracte a les mateixes.

 

Guia per al tracte a persones amb discapacitat a Unió de Mútues

Equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de Direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La igualtat entre dones i homes és un principi bàsic de la nostra Constitució l’article 14 de la qual reconeix el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. En l’article 9.2 es consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions per a que la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.

Les mútues, que tenen com a finalitat col·laborar amb la Seguretat Social sota la seva direcció i tutela, per la seva naturalesa i composició deuen aplicar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, amb la finalitat d’equilibrar el nombre de dones i homes que integren la seva Junta Directiva.

Pots consultar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, o la circular sobre ‘equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de Direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social’.