Accesibilitat

Declaració d’Accessibilitat

Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267 s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, publicat en el Boletín Oficial del Estado a data 19 de setembre de 2018. Aquest Reial decret transposa la Directiva (UE) 2016/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

La Directiva Europea es basa en la norma EN 301 549 “Requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC” i aquesta, al seu torn, és una adaptació de les Pautes d’Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG 2.1) del W3C.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.uniondemutuas.es.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018. A continuació, s’indiquen els aspectes no conformes.

Contingut no accessible (segons Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic)

El contingut que es recull a continuació no és accessible, segons aquest Reial decret, pel següent:

 • Existeixen fallades puntuals en l’ús d’algunes etiquetes de marcat semàntic, com imbricació incorrecte d’elements, marcat de paràgrafs, falta d’estructura jeràrquica sense salts en encapçalaments, absència de descripció i estructuració en taules [requisit número 9.1.3.1 Informació i relacions de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • Descripció inadequada d’enllaços o amb una funcionalitat no definida [requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • No es marquen els canvis d’idioma en els enllaços habituals de canvi d’idioma del portal. L’idioma de cada passatge o frase en el contingut pot ser determinat per programari, excepte els noms propis, termes tècnics, paraules en un idioma indeterminat i paraules o frases que s’hagin convertit en part natural del text que les envolta [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts de EN 301549 v2.1.2 – 2018].
 • Errors de processament HTML i CSS [requisit número 9.4.1.1 Processament de EN 301549 v2.1.2 – 2018].

Càrrega desproporcionada: no és aplicable a Unió de Mútues en aquest lloc web.

El contingut que no entra dins de la legislació aplicable: podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que compleixin parcialment els requisits d’accessibilitat..

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

 • Aquesta declaració va ser preparada el 4 de març de 2020.
 • Última revisió de la declaració: 26 de maig de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la pròpia entitat. Els agents d’usuari i productes de suport utilitzats per a aquesta avaluació han estat: Internet Explorer 11, Versió 81 i el lector de pantalla NVDA versió 2018.2.1.

El lloc web d’Unió de Mútues ha estat dissenyat i revisat sota el compromís de proporcionar un lloc accessible des de l’any 2018; des d’eixe moment i fins a l’actualitat es realitzen comprovacions periòdiques per a verificar el compliment dels requisits d’accessibilitat. La versió actual del lloc web d’Unió de Mútues és de juliol de 2018, havent realitzat amb anterioritat a la seva implantació les revisions d’accessibilitat pertinents segons la legislació vigent en eixe moment.

Unió de Mútues es compromet a realitzar totes aquelles revisions i canvis que resultin necessaris per a proporcionar un lloc web accessible d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Per a això s’ha establert un projecte d’adequació i, de manera gradual, es realitzaran comprovacions periòdiques per a verificar l’estat de compliment dels requisits d’accessibilitat.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web mitjançant del següent enllaç.

Les comunicacions sobre accessibilitat podran traslladar-se també a través del número 964 238 111.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat d’Unió de Mútues.

Procediment d’aplicació

De conformitat amb el procediment de reclamació recollit en l’article 13 del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, els interessats podran iniciar una reclamació si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa:

 • aquesta hauria estat desestimada,
 • no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o
 • la resposta no complís els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ).

Els interessats, indicant el número identificador de la seva anterior sol·licitud, podran iniciar aquesta reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits. >> Anar al formulari.

Les reclamacions sobre accessibilitat seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat d’Unió de Mútues.

Contingut opcional

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, amb el que es visualitza de manera òptima en els dispositius tauleta i mòbils.