Activitats amb càrrec a quotes

UNIÓ DE MÚTUES, en el conjunt d’activitats emmarcades dins el capítol II, article 2 de l’ORDRE TAS/3623/2006, de 28 de novembre, així com les definides en la Resolució de 31 de juliol de 2008 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, disposa d’un pla que té per objecte promoure la prevenció dels riscos professionals, la informació i la consulta i la sensibilització dels treballadors i empresaris en matèria preventiva, així com promoure la integració preventiva a l’empresa, per a contribuir en el seu conjunt a la reducció de la sinistralitat, a favor de les empreses associades i dels seus treballadors dependents, i dels treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals.