Activitats amb càrrec a quotes

UNIÓ DE MÚTUES, en el conjunt d’activitats emmarcades dins de l’article 2 del RD. 860/2018, de 13 de juliol, així com aquelles definides en la Resolució de 28 de març de 2019 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, disposa d’un pla que té per objecte promoure la prevenció dels riscos professionals, la informació i la consulta i sensibilització dels treballadors i empresaris en matèria preventiva, així com promoure la integració preventiva en l’empresa, contribuint en el seu conjunt a la reducció de la sinistralitat, a favor de les empreses associades i dels seus treballadors depenents, i dels treballadors per compte propi adherits que tinguin cobertes les contingències professionals.

Conforme a l’indicat en el punt 3, de l’article 5 del Reial decret 860/2018, de 13 de juliol, pel qual es regulen les activitats preventives de l’acció protectora de la Seguretat Social a realitzar per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, aquí pot consultar l’aplicació del Pla d’activitats preventives d’Unió de Mútues de l’any 2018 i 2019.