Responsabilitat social corporativa

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A UNIÓ DE MÚTUES

Per responsabilitat social en Unió de Mútues entenem la cerca de la satisfacció de les expectatives legítimes dels nostres grups d’interès procurant, al mateix temps, un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible, satisfent així les necessitats del present sense comprometre les necessitats futures. Tot això en un marc de confiança, transparència i diàleg amb les persones, i de bon govern i de millora contínua en la gestió.

La responsabilitat social corporativa en Unió de Mútues es fonamenta en la nostra missió i visió, i en els nostres valors, i s’alinea amb els plans estratègics de l’organització.

Per a la correcta aplicació dels nostres valors comptem amb un Codi Ètic i de Bon Govern en què s’inclouen les principals normes d’actuació a seguir en les relacions amb els nostres grups d’interès; un Comitè d’Ètica, òrgan assessor encarregat de vetllar pel respecte dels valors i del codi; i una Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern, que s’ocupa de la correcta aplicació de les seves normes.

 

Descarrega el Codi Ètic i de Bon Govern

 

 

El nostre compromís ètic es desplega transversalment i s’incorpora a les diverses actuacions institucionals a partir de la Política del sistema de gestió que, pel que fa a l’RSC, implica el respecte dels principis de l’ISO 26000:

a) Rendició de comptes.

b) Transparència.

c) Comportament ètic.

d) Respecte dels interessos de les parts interessades.

e) Respecte del principi de legalitat.

f) Respecte de la normativa internacional de comportament.

g) Respecte pels drets humans.

 

Mostra’n més…

 

Comunicació RSC

Igualtat

Medi ambient

Acció social