Què fer en cas de malaltia comuna

Qui em dóna la baixa i l’alta en aquests casos?

El metge del Servei Públic de Salut és l’encarregat d’emetre el comunicat de baixa en els casos de malaltia comuna o d’accident no laboral i, igualment, és ell qui decideix entre d’altres quan ha de passar a situació d’alta.

Quant em pagaran?

Segons la normativa vigent, entre el primer i el tercer dia de baixa per accident no laboral o malaltia comuna, al treballador no li correspon cap prestació, tret que per conveni amb l’empresa s’hagi pactat el contrari. Del 4t al 20è dia de baixa, li correspon el 60 % de la base reguladora diària. Des del dia 21è de baixa fins a la data de l’alta mèdica li correspon el 75 % de la base reguladora.

Qui em pagarà durant la baixa?

En els casos de baixa per contingències comunes, des del 4t fins al 15è dia la prestació és a càrrec de l’empresa. A partir del dia 16è de la baixa mèdica, si l’empresa ha optat perquè la mútua gestioni la IT, els pagaments corresponents es fan amb càrrec a la mútua, encara que continueu percebent-los per la via habitual de la vostra empresa. En els casos en què estigui reconegut en conveni el cobrament del 100%, la diferència de salari va a càrrec de l’empresa.

Què passa si em rescindixen el contracte mentre estic de baixa?

Si estant de baixa per accident no laboral o malaltia comuna es rescindeix el vostre contracte amb l’empresa, pel motiu que sigui (acomiadament o finalització de contracte), la mútua us ha d’abonar directament les percepcions econòmiques que us corresponen fins que rebeu l’alta mèdica. En aquest cas, el subsidi és del 70 % de la base reguladora durant els primers 180 dies i del 50 % en els següents*. La rescissió del contracte suposa la pèrdua del 25 % addicional a càrrec de l’empresa que pugui estar regulada en conveni.

* Sempre que no se superi un límit màxim de cobrament establert per la llei en cada moment.