Incapacitat temporal per contingències comunes

Unió de Mútues posa a disposició de les empreses mutualistes una unitat especialitzada en la gestió i el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes. La professionalitat de la unitat, conseqüència de la coordinació i de l’experiència, permet que el seguiment i el control dels processos tingui com a resultat una optimització tant de la duració com de la recuperació dels treballadors afectats. Pretenem doncs, més eficiència per a les parts.

A través d’aquesta unitat, estem en disposició d’efectuar un seguiment integral dels processos sobre la base dels mecanismes d’actuació següents:

  • Avaluació dels informes i diagnòstics dels servicis públics de salut.
  • Valoració de l’actuació a dur a terme a partir d’aquests.
  • Reconeixements clínics amb la periodicitat que la patologia requereixi.
  • Sempre amb criteri mèdic i quan el cas ho requereixi, s’eleva davant la inspecció mèdica la Proposta d’Alta corresponent.
  • Sempre que el procés es consideri definitiu i incapacitant, la mútua pot proposar la valoració d’inici d’expedient d’incapacitat permanent, sense que s’arribi a exhaurir la duració màxima permesa d’incapacitat temporal per contingències comunes.
  • Unió de Mútues ofereix, sempre unint el criteri mèdic i seguint els acords amb els diversos servicis públics de salut, les proves diagnòstiques complementàries (TAC, ressonància, radiografies, electromiografies, etc.) per a reduir els temps d’espera en Seguretat Social i agilitzar d’aquesta manera el procés.
  • Per a aquest tipus d’actuacions cal, entre altres requisits, que el treballador estingui de baixa, el seu consentiment i l’autorització del Servici Públic de Salut.
  • Unió de Mútues també està facultada per a intervenir de manera assistencial en el procés mitjançant cirurgia, previ consentiment del treballador i autorització del Servici Públic de Salut, per a ajudar a una recuperació més ràpida de l’afectat.