Avisos Legals

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Unió de Mútues, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 267, d’ara endavant Unió de Mútues, amb domicili social a l’av. del Lledó, número 69, 12004 Castelló, Espanya, amb número d’identificació fiscal G12272290, adreça de correu electrònic de contacte comunicacion@uniondemutuas.es, i inscrita al Registre de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social existent a aquest efecte al Ministeri de Treball i Afers Socials, està autoritzada per aquest ministeri a actuar com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, sota la tutela i direcció del Ministeri.

Unió de Mútues és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web amb URL: www.uniondemutuas.es.

Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements d’aquesta web d’Unió de Mútues. Tot això amb excepció dels drets que no són propietat d’Unió de Mútues i que pertanyin als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l’usuari de la informació continguda en la web d’Unió de Mútues, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la web d’Unió de Mútues amb propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita d’Unió de Mútues. Les actuacions que infringeixin les disposicions expressades anteriorment poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), i donar lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del Codi Penal vigent.

Documents continguts en aquest web

Els documents i gràfics annexos a aquests que es trobin ubicats en la web d’Unió de Mútues, www.uniondemutuas.es, poden ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part d’Unió de Mútues. Unió de Mútues i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no responen quan tingui lloc aquesta falta d’idoneïtat (en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic), ni de la utilització que l’usuari receptor faci d’aquests documents, el qual assumeix la totalitat del risc que pogués derivar del seu ús. Unió de Mútues no és responsable de les dades i dels perjudicis que es puguin derivar d’aquesta utilització.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Unió de Mútues proporciona a l’usuari l’accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar-lo sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb les quals pot ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, les quals es troben fora del control d’Unió de Mútues, per la qual cosa Unió de Mútues no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, Unió de Mútues no respon dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals proporciona accés.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Unió de Mútues garanteix el secret professional dels que intervenen en el tractament de les seves dades, així com el respecte a la intimitat personal i familiar dels interessats, entesa com un dret fonamental d’aquests.

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, us informem que el responsable del tractament de les vostres dades és Unió de Mútues, MCSS núm. 267.

La finalitat del tractament de les vostres dades serà la de gestionar l’assistència sanitària i la prestació econòmica, així com realitzar qualsevol tràmit necessari dins del marc de les atribucions legalment encomanades a aquesta entitat com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

No se cediran dades a tercers per a cap finalitat excepte obligació legal com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Us informem que teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-vos al tractament de les vostres dades així com a la seva portabilitat en els termes legalment establerts, mitjançant escrit dirigit a UNIÓ DE MÚTUES, MCSS núm. 267, en el domicili situat a l’av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, o presentant-lo a qualsevol de les seves delegacions.

A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ us proporcionem informació addicional sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Política de cookies

>> política de cookies

Reserva de galetes

Unió de Mútues es reserva el dret de fer servir galetes mentre l’usuari navega pel web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Unió de Mútues informa que les galetes s’associen a la sessió de navegació i proporcionen el nom, els cognoms i l’adreça de correu electrònic que hagi proporcionat l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar la seva navegació, per tal de ser informat de la recepció de galetes i pugui, si ho vol, impedir que siguin instal·lades al seu disc dur. En tot cas, per a l’accés al web www.uniondemutuas.es i la seva operativa general, és necessària la instal·lació d’aquestes galetes per assolir un rendiment òptim.

Limitació de responsabilitat

Unió de Mútues, els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina no són responsables en cap cas dels danys de qualsevol tipus (inclosos, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdues de dades o interrupcions de negoci) que resultin de l’ús, la impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús d’aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol d’aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquestes dades. Si la utilització per part de l’usuari dels materials o la informació d’aquesta pàgina implica la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable d’aquests costos.