Accident de treball o malaltia professional

UNIÓ DE MÚTUES col·labora amb la Seguretat Social en la cobertura de contingències d’accidents de treball i malalties professionals i presta l’assistència sanitària des del mateix moment en què es produeix l’accident o la malaltia professional (assistència mèdica, farmacèutica o quirúrgica, subministrament d’aparells protètics i ortopèdics, cirurgia plàstica i reparadora i vehicles per a invàlids), així com les prestacions recuperadores i de rehabilitació pertinents.

Què és un accident de treball?

Segons la llei, es considera accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateix amb ocasió o per conseqüència del treball que exerceix per compte aliè.

Tenen la consideració d’accidents de treball:

Els que pateix el treballador en anar o tornar de la feina.

Els que pateix amb ocasió o com a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electius de caràcter sindical, així com els ocorreguts en anar o en tornar del lloc en què s’exerceixen les funcions pròpies d’aquests càrrecs.

Els ocorreguts amb ocasió o per conseqüència de les tasques que, tot i que són diferents de les de la seva categoria professional, fa el treballador en compliment de les ordres de l’empresari o espontàniament en interés del bon funcionament de l’empresa.

Els esdevinguts en actes de salvament i en d’altres de naturalesa anàloga, quan uns i altres tenen connexió amb el treball.

Les malalties no incloses en el quadre de malalties professionals que el treballador contrau amb motiu de la realització de la seva feina, sempre que es provi que la malaltia ha sigut per causa exclusiva de l’execució d’aquesta.

Les malalties o defectes patits amb anterioritat pel treballador que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.

Les conseqüències de l’accident que resultin modificades en la seva naturalesa, durada, gravetat o terminació, per malalties incurrents que constitueixen complicacions derivades del procés patològic determinat per l’accident mateix o tenen el seu origen en afeccions adquirides en el nou medi en què s’ha situat el pacient per a la seva curació.

Es presumeix, tret que hi hagi proves en contra, que són constitutives d’accident de treball, les lesions que pateix el treballador durant el temps i el lloc de treball (art. 156 LGSS).

I en el cas de treballadors autònoms?

En el cas del treballador autònom, és accident de treball tota lesió corporal que sofreixi com a conseqüència directa i immediata del treball que realitza pel seu propi compte i que determina la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim, incloent tant els accidents en desplaçaments en l’exercici de la seva activitat (accidents en missió) com els ocorreguts en anar o tornar del treball (accidents in itínere) entenent com a centre de treball el domicili fiscal de l’autònom.

En el supòsit del treballador autònom dependent econòmicament, s’hi inclouen els accidents “in itinere” i la presumpció de laboralitat.

Els principis que guien la nostra actuació són curar bé, aviat i a prop. Amb aquesta finalitat, fem un esforç constant per a oferir un servei sanitari d’acord amb les demandes de l’empresari més exigent.

Davant de qualsevol accident de treball, el treballador protegit pot acudir al centre d’Unió de Mútues més pròxim al lloc on es trobi. Podeu consultar el nostre centre més pròxim telefonant gratuïtament al 900 100 692.

La Línia Assistencial 24h està operativa tots els dies de l’any.

Si no heu acudit a un centre propi nostre és molt important que, una vegada ha passat l’accident, informeu Unió de Mútues del centre on es troba el treballador (en cas d’estar hospitalitzat), amb l’objecte d’efectuar una comunicació ràpida amb els facultatius que l’atenen i garantir així un control adequat de l’assistència que es presta.

L’empresari es pregunta cada vegada més sovint com treballa l’empresa subministradora de serveis sanitaris, com controla les seves prestacions i com analitza els seus resultats, ja que està en joc la salut dels seus empleats.

A UNIÓ DE MÚTUES utilitzem els protocols sanitaris com una eina per a quantificar la nostra prestació sanitària. Aquests protocols ens permeten valorar els nostres resultats i saber si es compleix el nostre objectiu, és a dir, la prestació de l’assistència sanitària amb la qualitat adequada. A més, serveixen per a actuar de la mateixa manera, en processos iguals, independentment del facultatiu que presti l’assistència sanitària i del lloc on es faci.

Alguns exemples dels protocols amb què tractem les patologies més freqüents són el protocol de fractures, dut a terme per membres de la Fundación Müller España; el protocol de lumbàlgies, mitjançant el sistema MedX, un sistema innovador al nostre país però utilitzat àmpliament als EUA i Alemanya, i el protocol per a grans articulacions com l’espatlla.

A UNIÓ DE MÚTUES concedim una importància especial a les persones. Per això pensem que una assistència sanitària de qualitat s’ha de prestar en les instal·lacions adequades, amb els mitjans més avançats i pels millors professionals, per a donar resposta a qualsevol problema que es derivi d’un accident laboral o d’una malaltia professional. Un dels nostres compromisos principals és l’atenció personalitzada, adaptada a cada cas i a cada treballador.