Missió i visió

Missió

“UNIÓ DE MÚTUES, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses sense ànim de lucre que col·labora en la gestió de la Seguretat Social d’acord amb el que estableix la legislació vigent i presta els seus serveis a les empreses associades, als treballadors i a les treballadores per compte propi adherits i als treballadors i a les treballadores per compte d’altri protegits. Tot basant-se en un model de gestió de l’excel·lència i bon govern, contribuint d’aquesta manera a la millora de la salut del col·lectiu protegit i de la gestió de les prestacions econòmiques, en termes de sostenibilitat.”

Visió

“Ser percebuda com una mútua eficient que contribueixi a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, amb una gestió socialment responsable i respectuosa amb el principis de bon govern, referent en l’excel·lència dels serveis, i reconeguda per la satisfacció de les expectatives legítimes de tots els seus grups d’interès.”