Propòsit, missió, visió i valors

Propòsit

“Gestionar la prestació sanitària i les prestacions econòmiques encomanades en col·laboració amb la Seguretat Social.”

Missió

“Unió de Mútues està formada per persones que ens ocupem de la salut laboral i de la gestió del pagament de prestacions econòmiques.

Unió de Mútues, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses, sense ànim de lucre ni de captació d’empreses o autònoms, que col·laborem en la gestió de la Seguretat Social en la gestió integral de l’accident de treball i la malaltia professional dels treballadors protegits, amb l’objectiu de millorar la seva salut laboral a través de la prevenció i l’assistència sanitària. També gestionem el control i el pagament de les prestacions econòmiques de la contingència professional i de la incapacitat temporal derivada de contingència comuna, així com les prestacions de risc durant l’embaràs i la lactància natural, la cura de menors malalts de càncer o una altra malaltia greu i el cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

El nostre treball es realitza sobre la base dels principis de bon govern, assegurant la transparència en la nostra gestió i conforme els criteris d’un model de gestió de l’excel·lència basat en l’eficiència, compromís amb les persones, innovació i sostenibilitat per a oferir el millor servei a les empreses mutualistes i persones treballadores associades o adherides a Unió de Mútues i satisfer les expectatives legitimes de tots els nostres grups d’interès.”

Visió

“Ser percebuda com una Mútua eficient que contribuïm a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, pròxima, ètica, amb uns serveis excel·lents i un equip humà compromès a donar satisfacció a les expectatives legítimes de tots els nostres grups d’interès.”

Valors

Dignitat

En Unió de Mútues partim de l’interès i el respecte per les persones com a horitzó ètic per a totes les nostres actuacions. La nostra vocació de servei es caracteritza per un tracte respectuós, equitatiu i cordial cap a tot el nostre equip humà i cap als treballadors i les treballadores als qui assistim, actuant sempre de manera objectiva i imparcial.

Excel·lència

En Unió de Mútues entenem l’excel·lència des de la qualitat i innovació en la gestió eficient dels nostres recursos i serveis per a ser sostenibles en el llarg termini i satisfer les expectatives legítimes de tots els nostres grups d’interès. Per a aconseguir aquesta excel·lència ens valem d’un equip de professionals qualificats tant tècnica com humanament i dels recursos materials òptims per a l’acompliment de la nostra labor.

Transparència

En Unió de Mútues concebem la transparència des dels principis de bon govern i de la responsabilitat social empresarial, oferint sempre una informació veraç i exacta i promovent els mecanismes de participació, rendició de comptes i compliment més adequats.

Confiança

En Unió de Mútues som conscients que la confiança deriva del compliment de les legítimes expectatives dipositades en la nostra organització per part de tots els grups implicats en la nostra activitat. A aquest efecte busquem sempre el diàleg i la participació dels nostres grups d’interès, especialment el compromís de l’equip humà d’Unió de Mútues.