Missió i visió

Missió

“Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social núm. 267, és una associació d’empreses, sense ànim de lucre ni de captació d’empreses o autònoms, que col·labora en la gestió de la Seguretat Social de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent, prestant els seus serveis a les seues empreses associades, treballadors i treballadores per compte propi adherits i treballadors i treballadores per compte d’altri protegits. Tot això basat en un model de gestió de l’excel·lència i bon govern, contribuint d’aquesta manera a la millora de la salut del col·lectiu protegit i la gestió de les prestacions econòmiques, en termes de sostenibilitat.”

Visió

“Ser percebuda com una mútua eficient que contribuïxca a la sostenibilitat del Sistema de la Seguretat Social, amb una gestió socialment responsable i respectuosa amb el principis de bon govern, referent en l’excel·lència dels serveis, i reconeguda per la satisfacció de les expectatives legítimes de tots els seus grups d’interès.”