Òrgans de govern

Organos de gobierno 01

Junta General

La Junta General és l’òrgan principal de govern d’Unión de Mutuas. Està integrada per tots els seus associats, tot i que només tenen dret de vot els qui estan al corrent en el compliment de les seues obligacions socials. Entre les seues competències principals hi ha el nomenament dels membres de la Junta Directiva, l’aprovació dels pressupostos i comptes anuals, la reforma dels estatuts o les fusions, absorcions o dissolucions.

Junta Directiva

La Junta Directiva s’encarrega del govern directe i immediat de l’entitat i li correspon la convocatòria de la Junta General i l’execució dels acords adoptats per aquesta, així com les altres funcions que s’establisquen en els estatuts. Li corresponen també les facultats de representació de la Mutua. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració econòmica pel seu càrrec.

L’estructura participativa d’Unión de Mutuas es reforça amb la presència de representants sindicals en la Junta Directiva, en qualitat d’empreses associades, cosa que fa que siga l’única mútua d’Espanya que té aquesta participació.

Baixa la Junta Directiva

Comissió de Control i Seguiment

La Comissió de Control i Seguiment és l’òrgan principal de participació institucional en el control i seguiment de la gestió d’Unión de Mutuas. La meitat dels seus membres són representants dels treballadors protegits, a través de les organitzacions sindicals més representatives. L’altra meitat són representants de les empreses associades, elegits mitjançant les principals organitzacions empresarials del nostre àmbit d’actuació. La Comissió de Control i Seguiment està presidida pel president de la Junta Directiva.

Baixa la Comissió de Control i Seguiment

Comissió de Prestacions Especials

La Comissió de Prestacions Especials s’ocupa de la concessió dels beneficis de l’assistència social que hagen de ser satisfets per la Mutua. L’assistència social consistix en la concessió dels servicis i auxilis econòmics que, en atenció a estats i situacions concretes de necessitat, es consideren precisos. Les prestacions d’assistència social, de caràcter potestatiu clarament diferenciat de les prestacions reglamentàries, es poden concedir als treballadors al servici dels empresaris associats i als seus drethavents que, per haver patit un accident de treball o estar afectats per malalties professionals, es troben en aquests estats o situacions de necessitat.

La Comissió de Prestacions Especials també està composta per un nombre paritari de representants empresarials i sindicals.

Baixa la Comissió de Prestacions Especials