Igualtat

L’interés per la igualtat en Unió de Mútues ha estat sempre present en l’organització. “La igualtat de tracte i d’oportunitats dirigirà totes les nostres actuaciones”: així es plasmava en el Codi Ètic de 2002. En el II Pla Estratègic de Responsabilitat Corporativa 2007-2010, entre els compromisos del dit període figurava la realització d’un pla d’igualtat. Posteriorment s’aprovaria la Llei Orgànica 3/2007, de 22, de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens, que va establir l’obligatorietat, per a les empreses de més de dos-cents cinquanta treballadors, d’elaborar un pla d’igualtat.

Des d’esta doble exigència, el respecte a la política de responsabilitat social de la Mútua i a la normativa vigent, aprovem l’I Pla d’Igualtat 2009-2010, a què seguirien altres fins a arribar a l’actual, VI Pla d’Igualtat d’Unión de Mutuas 2022-2025.

Per a Unión de Mutuas, en sintonia amb la Llei Orgànica 3/2007, un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures orientades a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i hòmens en l’organització, i a impedir qualsevol discriminació per raó de sexe; un conjunt de mesures que pretenen, així mateix, millorar l’ambient de treball i les relacions laborals, la satisfacció de la plantilla, la seua qualitat de vida i la seua salut laboral.

Els successius plans d’igualtat, a partir d’una situació de respecte a la llei i la igualtat D’acord amb el diagnòstic de situació realitzat per una entitat externa-, experta en igualtat, han anat incorporant millores en Unión de Mutuas com el Protocol d’actuació en supòsits d’acaçament en l’àmbit laboral d’Unión de Mutuas o la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge en Unión de Mutuas. Els avanços en la matèria han sigut reconeguts pel Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, que ha atorgat a Unión de Mutuas el distintiu “Igualdad en l’Empresa” pel seu III Pla d’Igualtat 2014-2016, distintiu que ha renovat des de llavors amb els plans posteriors.

A Unión de Mutuas, la Comissió d’Igualtat és l’òrgan al qual correspon promoure la igualtat d’oportunitats i de tracte de dones i homes. Entre altres funcions, s’ocupa d’elaborar propostes per a confeccionar plans d’igualtat (que després són sotmesos a la Direcció i als comités d’empresa), del seguiment d’aquests, de dissenyar mesures singulars en matèria d’igualtat i de dur a terme funcions d’assessorament en aquesta matèria. La Comissió d’Igualtat disposa d’un compte de correu com a canal de comunicació intern per a les qüestions relatives a la igualtat.

D’entre els resultats de la implementació del I Pla d’Igualtat d’Unión de Mutuas i l’activitat desenvolupada per la Comissió d’Igualtat, cal destacar l’elaboració d’un Protocol d’actuació en cas d’assetjament moral i sexual en l’àmbit laboral d’Unión de Mutuas, i la Guia per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge a Unión de Mutuas.

 

Guia per a l’ús no sexista del llenguatge i la imatge d’Unión de Mutuas (valencià)

 

Per a contribuir a la promoció de la igualtat fora de l’àmbit d’Unión de Mutuas, el 2010 ens vam adherir a la iniciativa d’apoderament de les dones del Pacte Mundial i UNIFEM.

Per a assolir la igualtat és imprescindible comptar amb persones amb diferents capacitats, Sello Charter Diversidad 2016nacionalitats, creences, etc., en definitiva, avançar cap a una societat diversa. Per això, Unión de Mutuas està adherida al Charter de la Diversitat, una iniciativa de la Fundación Diversidad dirigida a empreses que no només respecten la normativa vigent en matèria d’igualtat, sinó que procuren promocionar la diversitat, dins i fora de les seues organitzacions.

El tracte igualitari que promou Unión de Mutuas s’aplica a totes les persones i, entre elles, a les persones amb discapacitat. A més d’atendre les seues necessitats adaptatives i de millorar l’accessibilitat dels seus centres, Unión de Mutuas ha publicat una Guia amb pautes de conducta per al tracte de persones amb discapacitat que facilita pautes de conducta per a millorar el tracte a les mateixes.

 

Guia per al tracte a persones amb discapacitat en Unión de Mutuas

Equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La igualtat entre dones i homes és un principi bàsic de la nostra Constitució l’article de la qual 14 reconeix el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. En l’article 9.2 es consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives.

Les mútues, que tenen com a finalitat col·laborar amb la Seguretat Social sota la direcció i tutela d’aquest, per la seua naturalesa i composició han d’aplicar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, a fín d’equilibrar el nombre de dones i homes que integren la seua Junta Directiva.

Pots consultar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, o la circular sobre ‘equilibri en la participació d’Homes i Dones en Juntes Directives i òrgans de direcció i participació en les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social’.