Responsabilitat social corporativa

LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA A UNIÓN DE MUTUAS

Per responsabilitat social a Unión de Mutuas entenem la cerca de la satisfacció de les expectatives legítimes de nostres grups d’interés i, al mateix temps, d’un desenvolupament econòmic, social i ambiental sostenible per tal de satisfer les necessitats del present sense comprometre les necessitats futures. Tot això en un marc de confiança, transparència i diàleg amb les persones, i de bon govern i de millora contínua en la gestió.

La responsabilitat social corporativa a Unión de Mutuas es fonamenta en la nostra missió i visió, i en els nostres valors; s’alinea amb els plans estratègics de l’organització i assumix com a model de gestió el model d’excel·lència empresarial EFQM.

Per a l’aplicació correcta dels nostres valors tenim un Codi Ètic i de Bon Govern en què s’inclouen les principals normes d’actuació a seguir en les relacions amb els nostres grups d’interés, i un Comité d’Ètica, òrgan assessor encarregat de vetlar pel respecte dels valors i normes del nostre Codi Ètic i de Bon Govern.

Descarrega el Codi Ètic i de Bon Govern

El nostre compromís ètic es desplega transversalment i s’incorpora a les diverses actuacions institucionals a partir de la Política del Sistema de Gestió que, pel que fa a l’RSC, implica el respecte dels principis de l’ISO 26000:

a) Rendició de comptes.

b) Transparència.

c) Comportament ètic.

d) Respecte dels interessos de les parts interessades.

e) Respecte del principi de legalitat.

f) Respecte de la normativa internacional de comportament.

g) Respecte pels drets humans.

El Pla de Responsabilitat Social Corporativa d’Unión de Mutuas 2017-2019 desenvolupa la línia estratègica de responsabilitat social i bon govern del Pla Estratègic 2017-2019 i presenta, de manera resumida, el marc ètic i de gestió en què es desenvolupa la responsabilitat social a Unión de Mutuas i les sis línies d’actuació a posar en marxa a través de diverses accions.

Descarrega el Pla d’RSC

La gestió de la responsabilitat social corporativa a Unión de Mutuas es basa en els principis d’actuació següents:

  • Compliment de la legalitat vigent.
  • Comunicació i informació en matèria de responsabilitat social corporativa, tant en l’àmbit intern com extern.
  • Desenvolupament d’un marc favorable de relacions laborals que potencie la capacitació i la formació del personal en condicions d’igualtat i que procure la conciliació de la vida familiar i laboral.
  • Promoció de la seguretat i la salut laborals.
  • Protecció mediambiental en les activitats que puguen afectar el medi ambient.
  • Potenciació de la innovació com una ferramenta per a millorar els nostres servicis.
  • Promoció de pràctiques responsables.

Unión de Mutuas compte en tots els seus centres amb el distintiu DIGA (Distintiu Indicador del Grau d’Accessibilitat) que atorga la Fundació Shangri-La.

A més, el seu compromís amb la responsabilitat social li ha portat a l’adhesió al Pacte Mundial, als principis d’Apoderament de les Dones d’ONU Dones i el Pacte Mundial, al Xàrter de la Diversitat, a la Carta Europea de la Seguretat Viària, a la Declaració de Luxemburg i al Decàleg de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària de l’Institut d’Innovació i Desenrotllament de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària (Inidress).

Mostra’n més…

Comunicació RSC

Igualtat

Medi ambient