Altres tràmits

Autònoms – Tramiteu la vostra sol·licitud

3 passos senzills per a donar-se d’alta o sol·licitar la cobertura de les contingències professionals a la Seguretat Social.

1 – Emplenar la documentació.

La Subdirecció General d’Afiliació i Procediments Especials manté el model de sol·licitud per als treballadors que vulguin optar per la cobertura dels riscos professionals, inclosa la protecció per cessament d’activitat.

Model de sol·licitud per a la cobertura de riscos professionals i de la prestació per cessament d’activitat

2 – Tramitar la documentació.

Presenta el formulari a l’administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més pròxima.

Xarxa d’oficines de la Seguretat Social

3 – Presenta la còpia de la documentació a Unió de Mútues.

Lliurament en el centre d’Unió de Mútues més pròxim tota la documentació segellada per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Xarxa de centres d’Unió de Mútues

Sol•licitud de dades per al comunicat de malaltia professional

Informació requerida a l’empresa

Notificació de dades de comunicat de malaltia professional

Informació requerida a l’empresa col·laboradora

Notificació de dades de comunicat de malaltia professional

Sol•licitud de certificats

Sol·licitud de certificat

Podràs sol·licitar certificat de prestacions econòmiques, períodes de baixes mèdiques, retencions (IRPF), maternitat.

Sol·licitud de certificat

Podràs sol·licitar certificat de prestacions econòmiques, períodes de baixes mèdiques, retencions (IRPF), maternitat i remetre-ho junt són el teu DNI al correu prestacioneconomicacc.castellon@uniondemutuas.es

Sol·licitud de certificat de situació de cotitzacions

La Seguretat Social ha incorporat a la seva seu electrònica un nou servei per a ciutadans i empreses que permet obtenir certificats de situació de cotització per Internet. És a dir, es tracta d’informes sobre la situació de cotització i deute i d’estar al corrent de les obligacions amb l’organisme.

Certificat de situació de cotització

Reintegrament de prestació per incapacitat temporal no deduïda en els butlletins de cotització

Sol·licitud d’alta o modificació de compte bancari