Servei de teletraducció

Servei de teletraducció a tota la xarxa

Amb aquest servei volem augmentar la satisfacció dels nostres mutualistes i treballadors protegits i adherits de parla no hispana i posar a la seva disposició una eina que millorarà la seva comunicació amb les persones que els atenguin a Unió de Mútues. D’aquesta manera facilitem el seu accés a la informació.

El servei de teletradució respon a una necessitat, la de donar resposta a les característiques del mercat de treball del nostre país, i a un imperatiu en tota empresa socialment responsable que presti serveis sanitaris: garantir el dret a la informació dels pacients.