Comunicació RSC

ACOSTEM LA RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ALS NOSTRES GRUPS D’INTERÉS

A Unió de Mútues pensem que no n’hi ha prou amb ser una empresa responsable socialment. També cal donar a conéixer els èxits assolits en matèria de responsabilitat social corporativa i les activitats a fer i contribuir així a crear una cultura en aquesta matèria. Per això, per a Unió de Mútues una comunicació que faciliti una informació exacta, veraç i transparent és essencial per a la responsabilitat social. L’eina de comunicació principal en aquest àmbit és la memòria de sostenibilitat, en què es registren les activitats portades a terme en un exercici determinat, des d’una perspectiva triple: econòmica, social i ambiental.

Unió de Mútues elabora les seves memòries de responsabilitat social d’acord amb les directrius del model GRI (Global Reporting Initiative), les més àmpliament acceptades a tot el món. Des de 2007, les memòries de responsabilitat social segueixen aquest model i han estat sotmeses a verificació externa i validació pel GRI.

Enllaç a les memòries d’RSC

Logo Mutua OnlineLa nostra pàgina web conté informació sobre responsabilitat social corporativa per a la seva difusió als nostres mutualistes i a la societat en general, i, a més, ofereix un servei en línia als mutualistes amb informació privada sobre diversos aspectes de les seves empreses i els facilita la tramitació de documents relacionats amb matèries pròpies de la competència d’Unió de Mútues.

En l’àmbit intern, difonem informació sobre les nostres activitats en responsabilitat social mitjançant circulars, la Intranet corporativa i la revista interna UM Digital.

En la comunicació amb l’Administració preval la transparència. Unió de Mútues està sotmesa al control i la tutela del Ministeri de Treball i Seguretat Social. El control financer es fa per la Intervenció General de la Seguretat Social; el control del compliment de la normativa de Seguretat Social, a través de la Inspecció de Treball, i el control de la normativa en matèria de sanitat, per la Inspecció de Serveis Sanitaris.

Volem estar presents en els pactes als quals podem accedir legalment. El 2007 ens vam adherir al Pacte Mundial de Nacions Unides, adhesió que hem renovat des d’aquell moment per a contribuir a la promoció dels drets humans, la protecció del medi ambient i la lluita contra la corrupció. El 2010 ens vam sumar a la iniciativa de Nacions Unides i UNIFEM per a l’apoderament de la dona, una iniciativa orientada a la igualtat plena entre dones i homes.

Posteriorment, ens adherim també al Charter de la Diversitat, a la Carta Europea de la Seguretat Vial, a la Declaració de Luxemburg i al Decàleg de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària de l’Institut d’Innovació i Desenvolupament de la Responsabilitat Social Sanitària i Sociosanitària (Inidress).