Assistència sanitària a l’estranger

Aquesta informació també es pot sol•licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (via telefònica o mitjançant la pàgina web) o es pot consultar al nostre Servei d’Assistència a l’Estranger (+34 964 238 111).

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social

Enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social – Informació internacional

Quins tràmits cal fer abans d’un viatge laboral a l’estranger

Per a totes les destinacions: us heu de dirigir a la Tresoreria General i entregar el model de sol•licitud TA.300.

Model de sol•licitud TA.300

Cal emplenar aquest model quan un empresari enviï algun dels seus treballadors a fer l’activitat temporalment en un altre país i pugui ser d’aplicació la legislació espanyola de Seguretat Social, i igualment quan el treballador per compte propi es traslladi temporalment a fer la seva activitat a un altre país i pugui continuar mantenint l’alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi. També s’ha d’emplenar en el supòsit de fer l’activitat per compte aliè o propi simultàniament o alternativament en diversos països de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

Us recomanem que, per a planificar el desplaçament, tingueu en compte les dades de contacte de les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats als diversos països.

Enllaç a les oficines d’enllaç de treballadors desplaçats

1. Tràmits addicionals per a desplaçaments a la UE, l’EEE i Suïssa

Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, República Txeca, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia i Xipre.

Espai Econòmic Europeu (EEE): Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Suïssa (només per a treballadors amb nacionalitat de la CEE).

La direcció provincial o l’administració corresponent expedirà el formulari A.1 o E.101, segons el Reglament CE a aplicar, en què es certifica que el treballador continua sotmés a la legislació espanyola de Seguretat Social durant el desplaçament a un país membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa i, a conseqüència, està exempt de cotitzar a la Seguretat Social del país respectiu. També s’ha de sol•licitar l’emissió del formulari E106/S1 que cobreix l’assistència sanitària dels treballadors i dels familiars que els acompanyen.

A més d’aquest formulari, el treballador ha de disposar de la targeta sanitària europea (TSE) en vigor, per als seus viatges a altres països on no estiguin destacats per motius de treball. S’ha de gestionar a través de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per telèfon (900 166 565) o telemàticament.

Sol•licitud Targeta Sanitària Europea (TSE)

*En el cas de treballadors que es desplacin a exercir l’activitat a França, quan sigui aplicable l’article 17 del Reglament 1408/1971 o l’article 16 del Reglament 883/2004, s’ha d’adjuntar el qüestionari emplenat degudament.

Qüestionari

2. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països amb conveni bilateral

Països no comunitaris amb conveni bilateral (amb o sense inclusió d’assistència sanitària): Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà (excepte Quebec), Colòmbia, Corea, República Dominicana, Equador, Estats Units, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, Rússia, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela i Xile.

A més de presentar el model de sol•licitud TA.300, s’ha d’emplenar el formulari corresponent, segons el país de trasllat, i emplenar tres exemplars (per als desplaçaments inicials) o quatre exemplars (per a les pròrrogues).

Formularis a països amb conveni bilateral

3. Tràmits addicionals per a desplaçaments a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

A més de presentar el model de sol•licitud TA.300, i encara que no estan aprovats definitivament els formularis per a l’aplicació d’aquest conveni multilateral per part de la Secretaria General de l’Organització Iberoamericana de la Seguretat Social, com que es té constància de la seva utilització per part dels altres països, s’han d’utilitzar també a Espanya els formularis següents.

Formularis a països del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social

4. Tràmits addicionals per a altres destinacions

Formularis de treballadors desplaçats:

A ambaixades i consolats de països sense conveni bilateral

A Turquia

A les illes de Man o de Jersey (Regne Unit)

A Suïssa (per a nacionals de tercers països -no de la Unió Europea-)

Què fer en cas d’accident laboral en l’estrangers

Assistència sanitària

1. Països membres de la UE, el EEE, Suïssa o amb conveni bilateral d’assistència sanitària (Andorra, Brasil, Xile, Equador, el Marroc, Perú i Tunísia).

Tot treballador que sofreixi un accident de treball en aquests països i precisi d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar la Targeta Sanitària Europea (TSE).

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

Quan el treballador compleix aquests requisits, no ha d’abonar l’assistència rebuda ja que la factura que es generi es canalitzés a través dels organismes que procedeixi, com per exemple el INSS a Espanya.

Si el treballador que acudeix a centre públic però no presenta la targeta sanitària, el treballador o l’empresa haurà d’abonar la factura sense perjudici del seu posterior reemborsament per Unió de Mútues.

Si el treballador acudeix a un centre privat (vaig presentar o no la targeta sanitària), el pagament per l’assistència rebuda li correspondrà al treballador o l’empresa, i no es podrà procedir al seu reemborsament excepte en els casos d’urgència vital.

2. Països amb conveni bilateral sense inclusió de l’assistència sanitària (Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, EUA, Filipines, Japó, el Marroc, (excepte treballadors d’aquesta nacionalitat) Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Rússia, Tunísia (excepte treballadors de nacionalitat tunecina); Turquia; Ucraïna, Uruguai i Veneçuela).

El treballador que sofreixi un accident de treball en aquests països i precisi d’assistència sanitària d’urgència deu:

− Acudir a centres sanitaris públics.

− Presentar DNI, passaport o document acreditatiu.

− Abonar l’import de l’assistència sanitària rebuda.

Posteriorment, podrà sol·licitar després d’aportar la documentació acreditativa de l’assistència mèdica i del pagament, el reemborsament a Unió de Mútues..

Els consolats d’alguns països d’aquest grup poden exigir, per a l’expedició del corresponent visat, la presentació d’una pòlissa de cobertura desalud (a contractar per part de l’empresa o del treballador amb qualsevol companyia d’assegurances). Si té qualsevol dubte referent als passos a seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Repatriació sanitària

Solament es procedirà a la repatriació sanitària en els casos en què el servei mèdic d’Unió de Mútues així ho consideri. Unió de Mútues només assumirà el cost de les despeses de la mateixa quan aquesta formi part del procés assistencial.

Tant el mitjà de transport en virtut del com s’ha de realitzar la repatriació sanitària com el moment en què el trasllat es pot efectuar, serà sempre decidit pel personal mèdic de la Mútua.

En cas que el treballador pugui rebre el tractament inicial o complet a l’estranger i no hi hagi motiu mèdic que recomani el retorn del pacient (encara que el treballador estigui de baixa mèdica i vulgui tornar al seu domicili mentre duri el procés de curació), la Mútua no podrà assumir legalment les despeses derivades del trasllat o repatriació. Aquests han de ser a càrrec de l’empresa.

Si té qualsevol dubte referent als passos a seguir contacta amb Unió de Mútues o a través de la Línia Assistencial 24 h: 900 100 692.

Protocol d’actuació en cas d’accident a l’estranger