Autònoms · Per a què em serveix la mútua?

Relació entre la Mútua i els autònoms

Què són les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social?

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social són associacions d’empresaris constituïdes per mitjà d’autorització del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, que tenen com a finalitat col·laborar en la gestió de la Seguretat Social, davall la seua direcció i tutela, sense ànim de lucre i assumint els seus associats responsabilitat mancomunada

Les mútues no tenen ànim de lucre. Els excedents de la gestió ingressen en la Seguretat Social.

• Les mútues depenen del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, i de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

• Les mútues estan regulades per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

Servicis que presten:

• Assistència sanitària i prestacions econòmiques derivades de l’accident de treball i malaltia professional.

• Prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per malaltia comú.

• Prestació econòmica per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

• Prestació econòmica per atenció de menors per malaltia greu.

• Prestació econòmica per cessament d’activitat.

És obligatòria la cobertura de les prestacions amb una mútua?

Els treballadors autònoms poden optar per adherir-se a Unión de Mutuas per a cobrir la prestació econòmica derivada de la incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral i també poden assegurar la cobertura d’accident de treball i malaltia professional, així com la prestació per cessament d’activitat.

Coneix les teues cobertures

La incapacitat temporal per malaltia comuna i accident no laboral

La prestació econòmica de la incapacitat temporal per contingències comunes té caràcter obligatori per als treballadors del Règim Especial d’Autònoms, excepte per a aquells treballadors que, en situació de pluriactividad, tinguen dret a la prestació per incapacitat temporal en un altre règim del Sistema de la Seguretat Social i per als treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors Per Compte Propi Agraris, en els que tindrà caràcter voluntari. La cobertura d’incapacitat temporal haurà de formalitzar-se amb una mútua.

Accident de treball i malaltia professional

Els treballadors del Règim Especial d’Autònoms poden millorar voluntàriament l’àmbit de l’acció protectora amb la cobertura de les contingències professionals. Esta cobertura serà obligatòria per als treballadors autònoms dependents i aquells que exercisquen una activitat professional amb un elevat risc de sinistralitat. En el Sistema Especial dels Treballadors Per Compte Propi Agraris, la cobertura dels accidents de treball i les malalties professionals resultarà obligatòria respecte a les contingències d’invalidesa i mort i supervivència.

Cessament d’activitat de treballadors autònoms

La prestació per cessament d’activitat té caràcter voluntari, podent optar-se per la dita cobertura encara que no es tinguen cobertes les contingències professionals.

A què tinc dret amb la contractació de cada cobertura?

ITCC: incapacitat temporal per contingències comunes

ITCP: incapacitat temporal per contingències professional

CATA: cessament d’activitat de treballadors autònoms

Coneix les teues cobertures