Assessories · Canal de participació

Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment, agraïment o incidència pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seua representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arriben a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seua disposició el següent formulari per a sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu prevenciondelitos@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les seues dades és Unión de Mutuas, MCSS núm. 267. La finalitat del tractament de les seues dades serà la de tramitar i gestionar els successos, incidències i denúncies notificats a l’òrgan de compliance penal. Aquestes dades seran tractats de conformitat amb el que es preveu en el Manual de Prevenció de Riscos Penals, amb la més estricta confidencialitat per part de l’òrgan de compliance penal. Això sense perjudici de la comunicació de dades que siga pertinent per a l’aplicació, si escau, del règim sancionador, o notificació a l’autoritat competent de les incidències amb transcendència penal.

L’informem que té vosté dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seues dades així com a la portabilitat dels mateixos en els termes legalment establits, mitjançant escrit dirigit a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS Núm. 267, en el domicili situat en Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, presentant-lo en qualsevol de les seues delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seues dades de caràcter personal.

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu dpd@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu conductas@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu comitedeetica@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE I QUEIXES relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, i sol·licitar informació que es trobe exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial decret.

RECLAMACIONS en matèria d’accessibilitat (Nota: Els interessats podran iniciar una reclamació sol si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ). S’haurà d’indicar el número identificador de la seua anterior sol·licitud).

>> Formulari de sol·licitud d’informació accessible, queixes i reclamacions sobre l’accessibilitat (RD 1112/2018).