Treballadors · Els teus drets

Seguretat del Pacient

La Gestió de Seguretat del Pacient, s’ha convertit en els últims anys en aspecte clau de la qualitat de la prestació sanitària d’una organització i deriva en una notable rellevància no sols per als pacients sinó també per a les seues famílies, que desitgen sentir-se segurs de les cures sanitàries que reben, però també per als professionals i els equips d’alta direcció (gestió) que desitgen oferir la millor i més òptima assistència sanitària amb la màxima eficiència i efectivitat.

Unión de Mutuas treballa en Seguretat del Pacient des de l’any 2007, sent 2013 un punt d’inflexió important amb la consecució de l’acreditació en la Norma UNE 179003.

Els esdeveniments adversos, mai desitjats en l’atenció sanitària, són causa de morbiditat en el nostre entorn assistència, sobretot generat per múltiples factors inherents al pacient però també a la interacció amb este de factors organitzatius, personals dels professionals y/o relacionats amb la malaltia. Els danys que es poden ocasionar als pacients en l’àmbit sanitari i el cost que suposen als sistemes sanitaris són d’important rellevància. De fet organitzacions de salut com l’Organització Muladial de la Salut (OMS) , l’Organització PanAmericana de la Salut, el Comité de Sanitat del Consell d’Europa, així com, agències i organismes internacionals han desenrotllat estratègies per a proposar plans, accions i mesures legislatives que permeten controlar els esdeveniments adversos evitables en la pràctica clínica. Al nostre país, el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat, en la seua responsabilitat de millorar la qualitat del sistema sanitari en el seu conjunt.

Objectiu principal: millorar la seguretat dels pacients atesos en els centres d’Unión de Mutuas.

Objectius específics:

  • Promoure el coneixement i la cultura de seguretat del pacient entre els professionals d’Unión de Mutuas.
  • Promoure el coneixement de seguretat del pacient entre els pacients atesos en els centres d’Unión de Mutuas.
  • Desenrotllar accions encaminades a millorar la informació i formació sobre seguretat del pacient dels professionals d’Unión de Mutuas i dels pacients que acudixen sol·licitant els nostres servicis, així com, a totes les empreses col·laboradores.
  • Establir sistemes d’informació, notificació i detecció d’esdeveniments adversos per a l’aprenentatge continu i continuat.
  • Implantar pràctiques segures recomanades en tots els centres assistencials d’Unión de Mutuas.

Canal de participació

Qualsevol consulta, suggeriment, agraïment o incidència pot presentar-se a través de:

  1. Els formularis disponibles en els nostres centres.
  2. El formulari disponible en aquest enllaç.

Les reclamacions i queixes poden presentar-se a través de:

  1. Les fulles de reclamacions disponibles en els nostres centres. En aquest cas, vostè o el seu representant hauran d’identificar-se correctament o acreditar la seua representació, respectivament. La reclamació/queixa, juntament amb la resposta donada, es comunicaran a la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social.
  2. L’Oficina Virtual de Reclamacions (https://www.ovrmatepss.es/virtual/). La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà les reclamacions/queixes que arriben a l’oficina virtual, sol·licitant informació de la Mútua, rebent la contestació d’aquesta i resolent davant la persona que efectua la reclamació/queixa.

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Amb l’objectiu de complir amb la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la seua disposició el següent formulari per a sol·licitar informació del seu interès.

Formulari

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu prevenciondelitos@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals, l’informem que el responsable del tractament de les seues dades és Unión de Mutuas, MCSS núm. 267. La finalitat del tractament de les seues dades serà la de tramitar i gestionar els successos, incidències i denúncies notificats a l’òrgan de compliance penal. Aquestes dades seran tractats de conformitat amb el que es preveu en el Manual de Prevenció de Riscos Penals, amb la més estricta confidencialitat per part de l’òrgan de compliance penal. Això sense perjudici de la comunicació de dades que siga pertinent per a l’aplicació, si escau, del règim sancionador, o notificació a l’autoritat competent de les incidències amb transcendència penal.

L’informem que té vosté dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar o oposar-se al tractament de les seues dades així com a la portabilitat dels mateixos en els termes legalment establits, mitjançant escrit dirigit a UNIÓN DE MUTUAS, MCSS Núm. 267, en el domicili situat en Av. del Lledó, 69, 12004 Castelló, presentant-lo en qualsevol de les seues delegacions. A través del següent enllaç web https://www.uniondemutuas.es/politicaprotecciondatospersonales/ li proporcionem informació addicional sobre el tractament de les seues dades de caràcter personal.

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu dpd@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu conductas@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

Formulari

Unión de Mutuas, posa a disposició la següent adreça de correu comitedeetica@uniondemutuas.es per a qualsevol notificació en aquesta matèria.

SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ ACCESSIBLE I QUEIXES relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, i sol·licitar informació que es trobe exclosa de l’àmbit d’aplicació del Reial decret.

RECLAMACIONS en matèria d’accessibilitat (Nota: Els interessats podran iniciar una reclamació sol si, havent realitzat una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5 del RD 1112/2018 (lletres a) a e) ). S’haurà d’indicar el número identificador de la seua anterior sol·licitud).

>> Formulari de sol·licitud d’informació accessible, queixes i reclamacions sobre l’accessibilitat (RD 1112/2018).