Notícies

20/09/2021

Webinar: Repercussió de la nova consideració de la sílice cristal·lina com a agent cancerigen

En el Reial decret 257/2018 es va modificar el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social incloent la pols de la sílice lliure com a agent químic causant de càncer de pulmó.

Així mateix, el Reial decret 1154/2020 modifica l’RD 666/97 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball, incloent en el seu annex I la pols respirable se sílice cristal·lina com a substància cancerígena.

En el nostre entorn són moltes les empreses afectades per aquesta condició, ja que existeix presència de pols respirable de sílice cristal·lina en el desenvolupament directe de la feina de casa.

Unió de Mútues ha organitzat un webinar juntament amb la Generalitat de Catalunya i Unimat, en la qual s’abordaran les consideracions legals respecte a la nova catalogació de la sílice cristal·lina respirable com a cancerígena, les patologies derivades de l’exposició a la mateixa i la prevenció de la malaltia des de l’òptica de la medicina del treball, l’estratègia higiènica per a aquesta mena de contaminant i les mesures tècniques i/o organitzatives més rellevants conforme al RD 665/97 per al seu control.

El webinar tindrà lloc el 14 d’octubre de 9.45 a 11.30 h.

Programa i inscripcions ací.