Accident de treball o malaltia professional

UNIÓ DE MÚTUES col·labora amb la Seguretat Social en la gestió de les prestacions econòmiques derivades de contingències d’accidents de treball i malalties professionals, d’acord amb la legislació vigent:

  • Prestacions econòmiques per incapacitat temporal: l’accidentat té dret a una prestació del 75 % de la base reguladora des del dia següent a la baixa per accident de treball o malaltia professional i fins a la data d’alta.
  • Prestacions econòmiques per incapacitat permanent, mort i supervivència derivades d’accidents de treball:

– Indemnització per lesions permanents no invalidants: s’hi estableix un pagament únic segons barem establert legalment*.

– Pensió per incapacitat permanent absoluta: s’hi estableix un subsidi del 100 % de la base reguladora*.

– Indemnització per incapacitat permanent parcial: indemnització corresponent a 24 mensualitats de la base reguladora amb què es va computar el subsidi d’incapacitat temporal del qual es deriva la incapacitat permanent*.

– Indemnització per incapacitat permanent total: pensió vitalícia mensual, que pot ser substituïda excepcionalment per una indemnització a preu fet, quan el beneficiari sigui menor de 60 anys. La indemnització correspon a una renda vitalícia del 55 % del salari que es pot incrementar un 20 % en el cas dels majors de 55 anys*.

– En cas de mort com a conseqüència d’un accident de treball o malaltia professional, les vídues o els vidus poden percebre una pensió del 52 % de la base reguladora, mentre que les filles i els fills poden percebre el 20 % de la base reguladora, a més de les despeses del funeral i d’un primer pagament únic de sis mensualitats del salari i una mensualitat més per cada fill menor. La legislació també preveu indemnitzacions per a familiars directes que convivien amb l’accidentat i estaven a càrrec seu*.

  • Prestacions d’assistència social amb càrrec als excedents, si n’hi ha.
  • Unió de Mútues es farà càrrec de les despeses de transport de l’accidentat, així com de la manutenció i l’allotjament si fóra necessari i segons criteri mèdic.

.

 

 

* Aquestes prestacions es meriten prèvia resolució en ferm de l’organisme competent.