Prestació per cessament activitat dels treballadors autònoms

Realitza la sol·licitud de la prestació per cessament d’activitat en línia de manera ràpida i senzilla..

Què és la prestació per cessament d'activitat?

La prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms és la prestació per desocupació dels treballadors autònoms que, podent i volent exercir una activitat econòmica o professional, hagueren cessat en la seua activitat.

Aquests són els motius pels quals pots sol·licitar la prestació per cessament d’activitat:

 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que facen inviable continuar amb l’activitat:
  – Pèrdues derivades del desenvolupament de l’activitat en un any complet, superiors al 10% dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any de l’activitat.
  – Execucions judicials o administratives per al cobrament de deutes, que representen almenys el 30% dels ingressos de l’últim exercici.
  – Declaració judicial de concurs que impedisca continuar amb l’activitat.

L’RD-llei 13/2022, de 26 de juliol introdueix, a partir del 2023, dos nous supòsits de cessament d’activitat parcial per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives en els quals no és necessari el tancament de l’establiment:

– Reducció del 60% de la jornada de la totalitat de la plantilla o suspensió del 60% dels contractes de l’empresa.
– Autònoms que no tinguen treballadors assalariats i mantinguen deutes exigibles amb creditors que superen el 150% dels ingressos ordinaris o vendes durant dos trimestres fiscals previs.

 • Força major, determinant del cessament temporal o definitiu de l’activitat. Per a 2023, també s’incorpora un nou supòsit de cessament temporal parcial per força major, quan la interrupció de l’activitat de l’empresa afecte un sector o centre de treball, vinculat a una declaració d’emergència adoptada per l’autoritat pública competent.
 • Pèrdua de la llicència administrativa.
 • Violència de gènere que cause el cessament temporal o definitiu de l’activitat de la treballadora autònoma.
 • Divorci o acord de separació matrimonial que ocasionen deixar d’exercir funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu excónyuge o de la persona de la qual s’haja separat, en funció de les quals s’estiga inclòs en el Règim de Treballadors Autònoms.

Podràs accedir a la prestació de cessament d’activitat de l’autònom econòmicament dependent en els següents casos:

 • Terminació de la duració del contracte o finalització de l’obra o servei.
 • Incompliment contractual greu del client.
 • Rescissió del contracte per causa justificada o injustificada pel client, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 20/2007.
 • Mort, incapacitat o jubilació del client, sempre que impedisca seguir amb l’activitat.

I la llei també contempla la protecció per a:

 • Treballadors autònoms per la seua condició de socis de societats de capital.
 • Socis treballadors de cooperatives de treball associat.
 • Treballadors autònoms que exerceixen la seua activitat professional conjuntament.

Quins són els requisits per a accedir a la prestació?

 • Estar afiliat i en situació d’alta i tindre cobert el cessament d’activitat amb la Mútua.
 • Haver cotitzat per aquesta contingència, almenys 12 mesos, dins dels 24 mesos immediatament anteriors al cessament d’activitat.
 • Trobar-se en situació legal de cessament d’activitat, quan es requerisca pel motiu que sol·licita la prestació.
 • Subscriure el compromís d’activitat i acreditar que té disposició activa per a reincorporar-se al mercat de treball, quan es requerisca pel motiu que sol·licita la prestació.
 • No haver complit l’edat ordinària per a causar dret a la pensió de jubilació, llevat que no tinguera el període necessari de cotització per a això, en el supòsit de cessament d’activitat definitiu.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas que no siga així, l’informarem de què ha de posar-se al corrent per a poder accedir a la prestació, tal com indica la legislació actual sobre aquesta prestació.

Com puc tramitar la prestació i quina documentació necessite aportar?

Eres autònom/a?

Tramita la prestació de cessament d’activitat des de Mútua En línia Pacients

Necessitaràs tindre preparada la següent documentació (obligatòria) en format digital:

 • El pagament de la quota dels dos últims mesos.
 • Document del Servei Públic d’Ocupació que acredite que el treballador/la treballadora ha subscrit compromís d’activitat (art. 231 del RD 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el TRLGSS) i que acredite activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball, o la targeta de demandant d’ocupació, quan es requerisca pel motiu que sol·licita la prestació.
 • Document acreditatiu d’haver sol·licitat la baixa en el règim especial corresponent, quan es requerisca pel motiu que sol·licita la prestació.

Després d’analitzar tota la documentació presentada, li requerirem la resta de documentació segons el motiu de cessament i el tipus de treballador autònom, per a poder resoldre la seua sol·licitud.

Eres tramitador RED?

Tramita la prestació de cessament d’activitat des de Mútua En línia Pacients.

Si eres el tramitador RED, realitza el tràmit des de Mútua En línia.

Consulta la documentació que necessites aportar en cas d’autònom/a.

Actues en representació del sol·licitant?

Si ho sol·licites com a representant punxa ací.

Com he d'esmenar la documentació?

Si la mútua t’ha sol·licitat esmenar la sol·licitud o bé vols aportar documentació per a rectificar alguna informació, t’enviarem un correu electrònic a l’adreça d’email que ens has indicat en la sol·licitud i et detallarem la informació o documentació que et falta. Aquesta esmena haurà de realitzar-se pel mateix canal pel qual s’haja realitzat la sol·licitud.

Quan es comunica el dret a la prestació?

El dret a percebre aquest subsidi es comunicarà en un termini màxim de 30 dies, una vegada comprovada la documentació presentada i si es compleixen els requisits.

Quant i quan es percep?

La prestació consisteix en el 70% de la base reguladora.

Existeixen unes quanties màximes i mínimes per a aquesta prestació en funció de les càrregues familiars del sol·licitant, prenent com a referència el IPREM.

Li abonarem la prestació econòmica de l’activitat i ens encarregarem de la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, durant el període que dure la prestació.

En els supòsits nous de cessament temporal parcial, la prestació consisteix en el 50% de la base reguladora, i la Mútua li abonarà juntament amb la prestació per cessament d’activitat, l’import de la quota que li corresponga, sent vosté la responsable de l’ingrés de la totalitat de les cotitzacions.

Situació especial

En el cas que inicies una baixa per incapacitat temporal (IT), la prestació que percebràs serà la mateixa que estaves rebent per cessament d’activitat. No obstant això, el temps que estigues de baixa per IT se’t descomptarà del període de percepció de la prestació per cessament d’activitat.

Fins quan dura la prestació?

Naixement del dret a la prestació

Pot sol·licitar la prestació econòmica de l’atur de l’autònom directament a UNIÓN DE MUTUAS si té cobert amb nosaltres el cessament d’activitat i té la cotització mínima exigida per aquesta contingència (12 mesos, dins dels 24 mesos anteriors al cessament d’activitat). El naixement del dret serà l’endemà del cessament en l’activitat.

En els nous supòsits:
En el cessament temporal parcial per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius d’activitat AMB treballadors per compte d’altri a càrrec de l’autònom, el naixement del dret és el primer dia del mes següent a la comunicació a l’autoritat laboral.
En el cessament temporal parcial per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius d’activitat SENSE treballadors per compte d’altri a càrrec de l’autònom, el naixement del dret és el primer dia del mes següent a la presentació de la sol·licitud.
En el cessament temporal parcial per força major, el naixement del dret és el dia en què quede acreditada la concurrència de la força major.

Duració de la prestació

La duració de la prestació estarà en funció dels mesos cotitzats per aquesta contingència en els últims 4 anys, d’acord amb la següent escala:

        

Causes de suspensió de la prestació

 • Imposició de sanció administrativa per infracció lleu o greu.
 • Privació de llibertat per compliment de condemna.
 • Realització d’un treball per compte propi o alié per un període inferior a 12 mesos, excepte en els nous supòsits de cessament temporal parcial de l’activitat, que serà compatible amb l’activitat que causa el cessament.
 • Trasllat de residència a l’estranger, si és per a la cerca o realització de treball, perfeccionament professional o cooperació internacional, i siga per període inferior a 12 mesos.
 • Eixida ocasional a l’estranger per període no superior a 30 dies naturals, una sola vegada a l’any, comunicada i autoritzada.
 • Incompareixença davant el Servei Públic d’Ocupació per a realitzar activitats formatives, d’orientació professional i de promoció de l’activitat emprenedora a les quals et convoque.

Causes d’extinció de la prestació

 • Finalització de la seua duració.
 • Imposició de sancions.
 • Realització d’un treball per compte propi o alié per un període superior als 12 mesos.
 • Compliment de l’edat de jubilació ordinària o edat de jubilació teòrica (per al Règim Especial de Treballadors de la Mar).
 • Reconeixement del dret a la pensió de jubilació o incapacitat permanent.
 • Trasllat de residència a l’estranger.
 • Eixida ocasional a l’estranger durant més de 30 dies naturals.
 • Eixida ocasional a l’estranger durant menys de 30 dies, més d’una vegada a l’any.
 • Renúncia voluntària a la prestació.
 • Defunció.

I si no puc presentar la sol·licitud en línia?