Empreses · Règims i sistemes especials de la Seguretat Social

El nivell contributiu del sistema espanyol de la Seguretat Social s’organitza en diversos règims, en els quals s’integren aquelles persones que, exercint una activitat professional, estan inclosos en el seu camp d’aplicació. Actualment el sistema s’integra pels següents:

  1. El Règim General compost pels treballadors per compte d’altri de la indústria i els servicis.
  2. Els Règims Especials, establits en aquelles activitats en què per la seua naturalesa, les seues peculiars condicions de temps i lloc o per l’índole dels seus processos productius, es fera precís per a l’adequada aplicació dels beneficis de la Seguretat Social.

RÈGIM GENERAL

Amb caràcter global, el Règim General comprén els treballadors per compte d’altri de les distintes branques de l’activitat econòmica o assimilats a ells, majors de 16 anys, sense distinció de sexe, estat civil o professió i ja siga treballadors a domicili, eventuals, de temporada o fixos, inclús discontinus. També és irrellevant la categoria professional i la forma i quantia de la retribució.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

RÈGIMS ESPECIALS INTEGRATS EN EL REGEMEQUEN GENERAL

D’acord amb la tendència a la unitat que ha de presidir l’ordenació del sistema de la Seguretat Social, van quedar integrats dins del Règim General, (per Reial Decret 2621/1986) , els extingits Règims Especials de Treballadors Ferroviaris, de Futbolistes, de Representants de Comerç, d’Artistes i de Toreros.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

RÈGIMS ESPECIALS

Els Règims Especials actualment en vigor són els que a continuació s’indiquen:

1. Règim especial de treballadors autònoms

2. Règim especial dels treballadors del mar

El Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar es regula per la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector marítim-pesquer.

Comprén tant els treballadors per compte d’altri com per compte propi que es dediquen a la realització d’activitats marítim pesqueres. Com a treballadors per compte d’altri s’inclouen als que es dediquen a les activitats de marina mercant, pesca marítima, extracció d’altres productes del mar, tràfic interior de ports i embarcacions esportives i de recreació i practicatge i estiba portuària, bussejadors amb titulació professional en activitats industrials, incloent l’activitat docent per a l’obtenció de la dita titulació queden exclosos els bussejadors amb titulacions esportives-recreatives, xarciers i xarcieres.

3. Règim especial de la mineria del carbó

Treballadors per compte d’altri que presten els seus servicis en les següents activitats relatives a la mineria del carbó:

Extracció de carbó en mines subterrànies.
Explotació de carbó a cel obert.
Fabricació d’aglomeras de carbó mineral.
Forns de producció de coc (excepte els pertanyents a la indústria siderometal·lúrgica).
Transport fluvial de carbó.
Investigació, reconeixement i triada de carbó d’enderrocs i aprofitament de carbons i aigües residuals carbonoses.
Activitats complementàries de les anteriors.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm

SISTEMES ESPECIALS

La Llei General de la Seguretat Social preveu que, en aquells Règims de la Seguretat Social en què així siga necessari, podran establir-se Sistemes Especials exclusivament en algun o algunes de les matèries següents: enquadrament, afiliació, forma de cotització o recaptació.

Estos Sistemes Especials es van crear en el Règim General, per això, es regixen per les normes comunes del Règim General, a excepció de les particularitats específicament previstes en cada un d’ells.

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_14/index.htm