Notícies

24/06/2021

Guia pràctica informativa: prevenció en els processos que generen pols respirable de sílice cristal·lina

Unión de Mutuas publica una guia amb l’objectiu d’orientar a les empreses en la identificació i possible reducció de l’exposició dels treballadors a aquest agent cancerigen.

Unión de Mutuas ha publicat una guia pràctica, dirigida a empreses i treballadors, amb recomanacions i informació per a l’abordatge i el control del risc per exposició a la sílice cristal·lina respirable en els llocs de treball.

Està concebuda, fonamentalment, per a ser aplicada en empreses de diferents sectors, en els quals està present la sílice cristal·lina, com, per exemple, la indústria del ciment, la construcció, el formigó prefabricat, la ceràmica o la llana mineral, entre altres. De igual manera, és una eina eficaç per a totes aquelles empreses que duen a terme tasques de mineria, túnels, pedreres, tallat i poliment de roques silícies, així com treballs en sec, de trituració i manipulació de minerals i, també, entre altres, treballs amb doll de sorra esmeril.

La sílice és un dels components més abundants en el planeta, present en la seua forma cristal·lina en pedres, roques o sorra. Quan es presenta en forma de pols de sílice per alliberament durant els processos, pot convertir-se en una substància altament nociva per a la salut. La inhalació d’aquestes partícules suspeses en l’aire pot causar greus enfermetats com la silicosi, insuficiència respiratòria crònica i càncer de pulmó.

De fàcil lectura i molt pràctica, la guia té per objectiu informar i ajudar als empresaris a implantar les actuacions derivades de les exigències legals en matèria preventiva respecte als riscos de la pols respirable de la sílice cristal·lina, amb la finalitat d’aconseguir una protecció de la salut dels treballadors. Aquesta normativa va entrar en vigor al desembre del 2020 i, després de la transposició d’una directiva europea, classifica la pols de la sílice cristal·lina com a agent cancerigen.

En aquest sentit, la guia inclou informació rellevant sobre com es genera la pols de sílice, en quines activitats sectorials és possible trobar-la, la legislació que existeix sobre aquest tema i quines pautes i mesures preventives es poden posar en pràctica per a eliminar o reduir el risc.

Tot això, segons assenyala el Responsable de Prevenció d’Unión de Mutuas, Emilio Gómez, “amb l’objectiu d’ajudar a garantir la millor protecció de la salut i la seguretat en els processos que emeten sílice cristal·lina amb l’adopció de procediments i pautes de treball que augmenten la seguretat a l’entorn laboral, la salut, el benestar de les persones i que, a més, eviten accidents i enfermetats professionals.

Mesures preventives a aplicar per part de l’empresa

Pel que fa a les mesures referides a la higiene industrial que la guia recull, l’acció preventiva ha d’estar orientada a controlar el nivell d’exposició a la sílice lliure cristal·lina, a través de l’elaboració d’un mapa per lloc de treball que arreplegue mesuraments periòdics per a verificar els nivells de concentració del contaminant.

També cal garantir una sèrie de mesures tècniques i organitzatives i establir un ordre per a la seua implantació que evite o reduïsca el contacte del treballador amb la pols de sílice. Entre elles, destaquen la sectorització i articulació d’un sistema de control d’accessos per a limitar el nombre de treballadors exposats, l’aplicació de processos humits per a evitar o reduir la formació de la pols de sílice i l’evacuació en origen dels agents cancerígens, a través de l’extracció localitzada.

Entre les recomanacions als treballadors destaquen l’ús correcte i adequat dels equips de protecció, EPI i les mascaretes FFP3, acudir als reconeixements mèdics obligatoris, respectar la senyalització i delimitació de les àrees de les zones de risc, participar en les accions formatives i col·laborar amb l’empresari perquè aquest puga garantir unes condicions de treball segures i sense riscos per a la salut dels treballadors.