Notícies

24/06/2021

Guia pràctica informativa: prevenció als processos que generen pols respirable de sílice cristal·lina

Unió de Mútues publica una guia amb l’objectiu d’orientar a les empreses en la identificació i possible reducció de l’exposició dels treballadors a aquest agent cancerigen.

Unió de Mútues ha publicat una guia pràctica, dirigida a empreses i treballadors, amb recomanacions i informació per a l’abordatge i el control del risc per exposició a la sílice cristal·lina respirable als llocs de treball.

Està concebuda, fonamentalment, per a ser aplicada en empreses de diferents sectors on és present la sílice cristal·lina, com és la indústria del ciment, la construcció, el formigó prefabricat, la ceràmica o la llana mineral, entre altres. De igual manera, és una eina eficaç per totes aquelles empreses que duen a terme tasques de mineria, túnels, pedreres, tallat i poliment de roques silícies, així com treballs en sec, de trituració i manipulació de minerals i, també, entre altres, treballs amb doll de sorra esmeril.

La sílice és un dels components més abundants al planeta, present en la seva forma cristal·lina en pedres, roques o sorra. Quan es presenta en forma de pols de sílice per alliberament durant els processos, pot convertir-se en una substància altament nociva per a la salut. La inhalació d’aquestes partícules suspeses a l’aire pot causar greus malalties com la silicosi, insuficiència respiratòria crònica i càncer de pulmó.

De fàcil lectura i molt pràctica, la guia té per objectiu informar i ajudar els empresaris a implantar les actuacions derivades de les exigències legals en matèria preventiva respecte als riscos de la pols respirable de la sílice cristal·lina, amb la finalitat d’aconseguir una protecció de la salut dels treballadors. Aquesta normativa va entrar en vigor al desembre del 2020 i, després de la transposició d’una directiva europea, classifica la pols de la sílice cristal·lina com a agent cancerigen.

En aquest sentit, la guia inclou informació rellevant sobre com es genera la pols de sílice, en quines activitats sectorials és possible trobar-la, la legislació que existeix sobre aquest tema i quines pautes i mesures preventives es poden posar en pràctica per eliminar o reduir el risc.

Tot això, segons assenyala el Responsable de Prevenció d’Unió de Mútues, Emilio Gómez, “amb l’objectiu d’ajudar a garantir la millor protecció de la salut i la seguretat als processos que emeten sílice cristal·lina amb l’adopció de procediments i pautes de treball que augmentin la seguretat a l’entorn laboral, la salut, el benestar de les persones i que, a més, eviti accidents i malalties professionals.

Mesures preventives a aplicar per part de l’empresa

Quant a les mesures referides a la higiene industrial que la guia recull, l’acció preventiva ha d’estar orientada a controlar el nivell d’exposició a la sílice lliure cristal·lina, mitjançant l’elaboració d’un mapa per lloc de treball que reculli mesuraments periòdics per verificar els nivells de concentració del contaminant.

També cal garantir una sèrie de mesures tècniques i organitzatives i establir un ordre per a la seva implantació que eviti o redueixi el contacte del treballador amb la pols de sílice. Entre elles, destaquen la sectorització i articulació d’un sistema de control d’accessos per limitar el nombre de treballadors exposats, l’aplicació de processos humits per evitar o reduir la formació de la pols de sílice i l’evacuació en origen dels agents cancerígens, mitjançant extracció localitzada.

Entre les recomanacions als treballadors destaquen l’ús correcte i adequat dels equips de protecció, EPI i les mascaretes FFP3, acudir als reconeixements mèdics obligatoris, respectar la senyalització i delimitació de les àrees de les zones de risc, participar a les accions formatives i col·laborar amb l’empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball segures i sense riscos per a la salut dels treballadors.