Notícies

11/12/2017

La Fundació Étnor verifica el bon govern d’Unión de Mutuas

La Fundació Étnor, Ètica dels Negocis i les Organitzacions, ha valorat de manera positiva el compromís d’Unión de Mutuas amb el bon govern corporatiu, segons es desprèn de l’Informe de Bon Govern d’Unión de Mutuas corresponent a l’any 2016, elaborat per Étnor.

Per fer l’informe, la Fundació ha analitzat les polítiques i pràctiques d’ètica i bon govern que ha posat en marcha la mútua durant el 2016 en relació amb la transparència, la participació, la presa de decisions, el conflicte d’interessos i la responsabilitat social.

El treball, fet d’acord amb els principis i estàndards sobre bon govern generalment acceptats, expressa “el compromís estable i coherent d’Unión de Mutuas amb la seua activitat i els seus grups d’interès”, i destaca “l’aposta consolidada de la mútua per la Responsabilitat Social”, com demostra el fet que actualment l’entitat estiga desenvolupant el quint Pla de RSC, la primera edició del qual es remonta a l’any 2003.

A més, a l’informe, la Fundació Étnor remarca que la mútua disposa de ferramentes per fer un seguiment periòdic de la seua actuació, com el Codi de Conducta i el Comitè d’Ètica.

Teresa Blasco, directora adjunta d’Unión de Mutuas, ha destacat que tot el sistema de gestió de la mútua pretén conseguir la satisfacció de les empreses, els treballadors associats, autònoms adherits i tots els grups d’interès. Amb aquest fi, la RS s’integra de manera transversal a la gestió diària de l’organització, i s’inspira en els valors i les normes del Codi Ètic i de Conducta de l’entitat.

Blasco ha subratllat el paper important que té la responsabilitat social dins de l’organització, atès que “ens exigeix desplegar els màxims criteris de qualitat en tots els àmbits i en totes les àrees en què actuem”.

D’acord amb el bon govern i els valors de dignitat, qualitat i confiança, la mútua té implantats models de gestió responsables certificats per Aenor que compleixen les normes ISO internacionals i que garanteixen l’excel·lència empresarial pel que fa a la gestió de la RS, la qualitat, la innovació, la seguretat del pacient, la prevenció de delictes i la seguretat de la informació.

En aquest sentit, Teresa Blasco ha assegurat que les pràctiques de bon de govern que la mútua té implantades són “fonamentals per conseguir una gestió excel·lent” perquè faciliten la bona gestió econòmica, social i mediambiental, el compliment ètic i normatiu, la transparència, la presa de decisions estratègiques, la sostenibilitat del sistema de la seguretat social, el rendiment de comptes, el diàleg amb els grups d’interès, i la supervisió dels sistemes de control i gestió de riscos.

Unión de Mutuas, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, es dedica principalment a la cura de la salut i el benestar laboral dels treballadors i les treballadores, oferint un tractament integral de qualsevol patologia relacionada amb l’accident i la malaltia professional.

A més de l’activitat assistencial, la mútua també gestiona les prestacions econòmiques derivades de les baixes laborals per accident i malaltia professional, l’abonament de les prestacions de la incapacitat temporal per contingència comuna, el cessament d’activitat dels autònoms, la cobertura per risc d’embaràs i lactància, i la prestació per la cura de nens amb càncer o malaltia greu.

La gestió que fa la mútua d’aquestes prestacions sociosanitàries busca sempre la qualitat i l’excel·lència, assegura el màxim respecte als drets de les persones a qui atén, i fa una gestió econòmica eficient i transparent, amb l’objectiu de contribuir a la sostenibilitat de la Seguretat Social. Unión de Mutuas disposa de 31 centres propis distribuïts per deu comunitats autònomes, té associades 37.395 empreses i protegeix 303.493 treballadors i treballadores.

La Fundació ÉTNOR (Ètica dels Negocis i de les Organitzacions) és una organització sense ànim de lucre que naix l’any 1991 amb el fi de promoure el reconeixement, la difusió i el respecte dels valors ètics implícits en l’activitat econòmica i en la qualitat de les organitzacions i institucions públiques i privades.