Notícies

14/04/2021

Les normes COVID-19 en les campanyes agrícoles

L’empresari ha de seguir les recomanacions del servei de prevenció, així com les pautes formulades per les autoritats sanitàries.

Davant l’inici de les noves campanyes de recol·lecció al camp, Unión de Mutuas ha publicat una guia de bones pràctiques per a la prevenció i control de la COVID-19 a les explotacions agrícoles.

Es tracta d’un conjunt de recomanacions dirigides a les empreses dedicades a la recol·lecció de fruites i hortalisses. Una activitat que requereix de d’obra temporal, en la qual cal extremar les mesures preventives i de seguretat per a garantir la protecció de la salut dels treballadors agraris enfront de l’exposició al coronavirus Sars-CoV-2.

Amb l’objectiu de minimitzar el risc de transmissió, la guia recull una sèrie d’instruccions a seguir per part d’aquests treballadors i els empresaris pel que fa a l’organització dels desplaçaments, allotjament i seguiment sanitari. En aquest sentit, l’empresari ha de comptar amb un Pla específic de contingència que incloga l’avaluació del risc d’exposició, així com les mesures organitzatives, tècniques i de formació i informació que asseguren l’estratègia de prevenció i les pautes d’actuació davant una possible aparició de casos.

El moment de la recol·lecció agrícola es realitza, en gran manera, mitjançant la contractació de temporers, per tant és una situació en la qual cal extremar les mesures preventives. L’empresari ha de seguir les recomanacions del servei de prevenció, així com les pautes formulades per les autoritats sanitàries, a tots els processos relacionats amb la recollida, transport i emmagatzematge de la producció agrícola i a la resta dels processos agraris”, ha assenyalat el Responsable de Prevenció d’Unión de Mutuas, Emilio Gómez.

Com a qüestió important, a les explotacions agràries s’han de prendre mesures que limiten les cadenes de contacte i la transmissió tant com siga possible. Per això, la guia proposa partir de les “quadrilles” com a grup de treball i convivència estable sobre les quals han de pivotar les mesures preventives en l’explotació. Dins de l’explotació, els integrants d’una quadrilla han d’estar físicament separats tant com siga possible i les quadrilles no han de barrejar-se entre si.

A més, sempre que siga possible, s’ha d’intentar que les quadrilles siguen grups estables d’allotjament durant la campanya, preferiblement convivents d’un mateix dormitori. També, amb caràcter general, s’han de complir els requisits que estableix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com les mesures que marquen les autoritats sanitàries competents.

En els desplaçaments al treball, a més de l’ús de la mascareta, la guia assenyala, sempre que siga possible, utilitzar les opcions de mobilitat que millor garanteixen la distància interpersonal de al menys 1,5 metres. Si es va al treball en vehicle de l’empresa, aquesta ha de garantir la neteja i desinfecció diària dels seus vehicles.

En el Pla específic de contingència, a més de l’avaluació de riscos enfront del coronavirus, l’explotació agropecuària ha de preveure l’existència contínua dels materials necessaris perquè aquest Pla puga ser executat i mantingut, com ara equips de protecció personal, materials relatius a la cartelleria o materials d’higiene i desinfecció, tant de mans com de superfícies, equips i espais.

Igualment, la guia destaca com a imprescindible el reforç de les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de treball i enfront de qualsevol escenari d’exposició. A la rentada freqüent de mans, la higiene respiratòria i la distància física d’almenys 1,5 metres cal assegurar amb major freqüència la neteja i desinfecció dels equips de treball −tractor, carretó elevador, transpaleta, plataforma elevadora mòbil de persones, cinta transportadora, etc., i les eines de possible ús compartit.

Mesures d’higiene en el camp. En la mesura que siga possible, les quadrilles de persones treballadores es mouran i desplaçaran sempre juntes per tal d’evitar el contacte amb persones d’altres quadrilles. Així mateix, se procurarà la planificació de les activitats laborals perquè els treballadors puguen mantindre la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres, especialment durant les tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies en remolcs, magatzems, etc. També, s’escalonarà l’horari d’entrades i eixides per a evitar aglomeracions.